atlas-roslin.pl

(rząd) O.Arrhenatheretalia elatioris Pawł. 1928

zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych (świeże łąki kośne i pastwiska)

Niżowe i górskie antropogeniczne zbiorowiska użytków zielonych na żyznych i świeżych glebach mineralnych.

Molinio-Arrhenatheretea Molinio-Arrhenatheretea Molinio-Arrhenatheretea Molinio-Arrhenathe…Molinio-ArrhenathereteaMolinietalia caeruleae (zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych)Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Arrhenatheretalia elatioris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Arrhenatheretalia elatioris