atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 1929

bór sosnowy bagienny (kontynentalny bór bagienny)(sosnowy bór bagienny)

odpowiada priorytetowemu siedlisku „bory i lasy bagienne (91D0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Piceo-Vaccinienion uliginosi Piceo-Vaccinienion uliginosi Piceo-Vaccinienion uligi… Piceo-Vaccinienion…Piceo-Vaccinienion uliginosiVaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis (brzezina bagienna)odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
01.01.2003 copyright © by Piotr Sikorski
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
XL
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cladonio-Vaccinietalia

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris

  Zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris