atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Salicetum pentandro-cinereae(Almq. 1929) Pass. 1961

łozowisko z wierzbą szarą

łozowiska z przewagą wierzba szara (Salix cinerea) i wierzba trójpręcikowa (Salix triandra); pospolite w całej Polsce niżowej z wyjątkiem pobrzeży Bałytku

zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae zbiorowiska zaroślowe Al… zbiorowiska zarośl…zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosaeMyrico-Salicetum auritae (łozowisko z woskownicą i wierzbą uszatą)Betulo-Salicetum repentis (łozowisko subborealne)
Salicetum pentandro-cinereae
30.09.2007 copyright © by Piotr Sikorski XL
Salicetum pentandro-cinereae
XL
Salicetum pentandro-cinereae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum pentandro-cinereae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salicetum pentandro-cinereae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Salicetum pentandro-cinereae — odróżniające od Myrico-Salicetum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum pentandro-cinereae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)