atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris (Br.-Bl. 1930) Pawł. et Wal. 1949

zespół mieczyka i mietlicy pospolitej (łąki mietlicowe)
Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion elatioris Arrhenatherion ela…Arrhenatherion elatiorisPoa pratensis-Festuca rubraAnthyllidi-Trifolietum montani (sucha łąka pienińska)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Gladiolo-Agrostietum capillaris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Arrhenatherion elatioris (łąki grądowe dwu i wielokośne)