atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris R. et Z. Neuhäusl 1967

podgórski acidofilny las wilgotny (podgórska wilgotna dąbrowa acydofilna)

drzewostan dębowy z dębem bezszypułkowym (Quercus petraea) i dębem szypułkowym (Quercus robur)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Molinio arundinaceae-Quercetum roboris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)