atlas-roslin.pl

(podzwiązek) SubAll.Rhododendro-Vaccinienion Br.-Bl. 1926

grupa zarośli sosny kosówki (zarośla kosodrzewiny)
Pinion mugi

Wysokogórskie zarośla kosodrzewiny występujące powyżej górnej granicy lasu.

charakterystyczna kombinacja gatunków podzwiązku (ChSC SubAll.) SubAll.Rhododendro-Vaccinienion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki wyróżniające podzwiązku (D SubAll.) SubAll.Rhododendro-Vaccinienion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych podzwiązku SubAll.Rhododendro-Vaccinienion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)