atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Salicetum albo-fragilis R.Tx. 1955

nadrzeczny łęg wierzbowy
Salici-Populetum Meijer Drees 1936 p.p. (1)

formacja drzewiasta (leśna); w drzewostanie głównie wierzba biała (Salix alba), domieszka wierzba krucha (Salix fragilis), topoli brak lub ich udział znikomy; odpowiada priorytetowemu siedlisku „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91E0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Salicetum albo-fragilis
30.08.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Salicetum albo-fragilis
XL
Salicetum albo-fragilis
XL
Salicetum albo-fragilis
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum albo-fragilis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salicetum albo-fragilis

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Salicetum albo-fragilis — gatunki sporadycznie przechodzące z klas: Bidentetea, Phragmitetea oraz Molinio-Arrhenatheretea

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum albo-fragilis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)