atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae(Nordhagen 1936) R.Tx. 1937[229] [🔉 szo͡jch·ce·ri·o-ka·ri·ce·te·a fus·cē ǁ szełch·ce·ri·o *]

niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe · mszysto-turzycowe torfowiska darniowe
Carici-DrepanocladeteaPałczyński 1975[229] [🔉 ka·ri·ci-dre·pa·no·kla·de·te·a] · Scheuchzerio-Caricetea nigrae(Nordh. 1937) R.Tx. 1937[14][jako główna]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Klasa obejmuje zbiorowiska mechowisk, torfowisk przejściowych i torfowisk niskich. Zbiorowiska mają strukturę dwuwarstwową. Silnie rozwinięta jest warstwa mszysta zbudowane z mchów brunatnych i torfowców (Sphagnum). Warstwa wyższa jest zdominowana przez turzyce (Carex) i innych przedstawicieli rodziny turzycowatych (Cyperaceae).

space

Powolny przepływ wód zapewnia wystarczający poziom żyzności, który przeciwdziała dystrofizacji i przekształceniu zbiorowiska w torfowisko wysokie klasy Cl.Oxycocco-Sphagnetea[49]. Przy silniejszym przepływie wód wykształcają się zbiorowiska szuwarowe klasy Cl.Phragmitetea australis[49]. Zbiorowiska tej klasy mają charakter klimaksowy (są w najwyższym stopniu dostosowane do długotrwale stabilnych warunków siedliska). Proces sukcesyjny może uruchomić zmiana układu hydrologicznego np. osuszenie terenu.

space

Wszystkie zespoły należą do zagrożonych przez działalność człowieka. Są to tereny nieużyteczne gospodarczo, mało dostępne dla rekreacji, więc częste są działania polegające na osuszaniu i regulacji stosunków wodnych, co uruchamia procesy sukcesji ekologicznej. Większość zbiorowisk należy do skrajnie narażonych na wyginięcie.

Syntakson może być podany w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje na jakiej podstawie zostały podane takie elementy jak nazwa główna, synonimy syntaksonu, gatunki diagnostyczne; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟢oba źródła; 🟣różne/inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opisana tekstem.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae

Agrostis canina (mietlica psia)
🟡
ChCl.
Agrostis canina (mietlica psia)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
🔵
ChCl.
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Carex dioica (turzyca dwupienna)
🟡
ChCl.
Carex dioica (turzyca dwupienna)
Carex nigra (turzyca pospolita)
🟡
ChCl.
Carex nigra (turzyca pospolita)
Carex viridula (turzyca Oedera)
🟡
ChCl.
Carex viridula (turzyca Oedera)
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
🟢
ChCl.
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony)
🟢
ChCl.
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony) [optimum]
🟡
ChCl.
Drepanocladus sendtneri (sierpowiec moczarowy)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
🟢
ChCl.
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
🟡
ChCl.
Helodium blandowii (błotniszek wełnisty)
Juncus alpinus (sit alpejski)
🔵
ChCl.
Juncus alpinus (sit alpejski) [var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
🔵
ChCl.
Juncus articulatus (sit członowaty)
🟡
ChCl.
Limprichtia revolvens (limprichtia długokończysta)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
🔵
ChCl.
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
🔵
ChCl.
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
🔵
ChCl.
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.
Polytrichum commune (płonnik pospolity)
🟡
ChCl.
Pseudocalliergon lycopodioides (bagiennik widłakowaty)
🟡
ChCl.
Sphagnum contortum (torfowiec skręcony)
🟡
ChCl.
Sphagnum subsecundum (torfowiec jednoboczny)
🔵
ChCl.
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy)
Triglochin palustre (świbka błotna)
🔵
ChCl.
Triglochin palustre (świbka błotna)
🟡
ChCl.
Warnstorfia exannulata (warnstorfia bezpierścienowa)
🔵
ChCl.
Warnstorfia fluitans (warnstorfia pływająca)
🟢
ChCl.
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Scheuchzerio-Caricetea fuscae

🟢 O.Scheuchzerietalia palustris - kwaśne niskoturz. torf. przejściowe dolinek lub fazy dolinkowej oraz emersyjne darnie - kwaśne niskoturz. torf. przejściowe dolinek lub fazy dolinkowej oraz emersyjne darnie
🟢 All.Caricion lasiocarpae - zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe - zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe
🟡 Ass.Calletum palustris - zespół czermieni błotnej - zespół czermieni błotnej
🟢 Ass.Caricetum lasiocarpae - zespół turzycy nitkowatej - zespół turzycy nitkowatej
🟢 Ass.Drepanoclado revolventis-Caricetum chordorrhizae - zespół turzycy strunowej - zespół turzycy strunowej
🟡 Ass.Menyantho-Sphagnetum teretis - mechowisko z bobrkiem trólistkowym - mechowisko z bobrkiem trólistkowym
🟢 Ass.Scorpidio-Caricetum diandrae - zespół turzycy obłej - zespół turzycy obłej
🟡 Ass.Sphagno apiculati-Caricetum rostratae - mechowisko z turzycą dzióbkowatą - mechowisko z turzycą dzióbkowatą
🟢 Ass.Sphagno subsecundi-Caricetum heleonastae - zespół turzycy torfowej - zespół turzycy torfowej
🟢 All.Rhynchosporion albae - dystrof. zb. mokrych siedlisk w kompleksie torf. wysokich * - dystrof. zb. mokrych siedlisk w kompleksie torf. wysokich
🟢 Ass.Caricetum limosae - mszar dolinkowy z turzycą bagienną * - mszar dolinkowy z turzycą bagienną
🟡 Ass.Rhynchosporetum fuscae - mszar z przygiełką brunatną - mszar z przygiełką brunatną
🟢 Ass.Sphagno recurvi-Eriophoretum angustifolii - mszar z wełnianką wąskolistną * - mszar z wełnianką wąskolistną
🟢 Ass.Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae - mszar dolinkowy z przygiełką białą * - mszar dolinkowy z przygiełką białą
🟢 O.Caricetalia fuscae - mszysto-turzycowe torf. niskie i przejściowe - mszysto-turzycowe torf. niskie i przejściowe
🟢 All.Caricion davallianae - eutroficzne młaki niskoturzycowe - eutroficzne młaki niskoturzycowe
🟡 Ass.Caricetum buekii - zespół turzycy Bueka - zespół turzycy Bueka
🟢 Ass.Caricetum buxbaumii - szuwar turzycy Buxbauma - szuwar turzycy Buxbauma
🟢 Ass.Caricetum davallianae - zespół turzycy Davalla - zespół turzycy Davalla
🟡 Ass.Caricetum hartmanii - zespół z turzycą Hartmanna - zespół z turzycą Hartmanna
🟡 Ass.Caricetum paniceo-lepidocarpae - zespół turzycy łuszczkowatej i prosowatej - zespół turzycy łuszczkowatej i prosowatej
🟡 Ass.Ctenidio mollusci-Seslerietum uliginosae - zespół selserii błotnej - zespół selserii błotnej
🟡 Ass.Eleocharitetum pauciflorae - zespół ponikła skąpokwiatowego - zespół ponikła skąpokwiatowego
🟡 Ass.Juncetum alpini - zespół situ alpejskiego - zespół situ alpejskiego
🟢 Ass.Juncetum subnodulosi - zespół situ tępokwiatowego - zespół situ tępokwiatowego
🟢 Ass.Schoenetum ferruginei - zespół marzycy rudej - zespół marzycy rudej
🟢 Ass.Schoenetum nigricantis - zespół marzycy czarniawej - zespół marzycy czarniawej
🟢 Ass.Valeriano-Caricetum flavae - żyzna młaka górska - żyzna młaka górska
🟢 All.Caricion fuscae - kwaśne młaki niskoturzycowe - kwaśne młaki niskoturzycowe
🔵 Ass.Bartsio-Caricetum nigrae - zatorfione subalpejskie źródliska sudeckie - zatorfione subalpejskie źródliska sudeckie
🟢 Ass.Calamagrostietum neglectae - zespół trzcinnika prostego - zespół trzcinnika prostego
🔵 Ass.Caricetum nigrae (subalpinum) - górska kwaśna młaka niskoturzycowa - górska kwaśna młaka niskoturzycowa
🟢 Ass.Carici canescentis-Agrostietum caninae - kwaśna młaka z mietlicą psią * - kwaśna młaka z mietlicą psią
🟢 Ass.Juncetum acutiflori - zespół situ ostrokwiatowego - zespół situ ostrokwiatowego
🟡 Ass.Sphagno-Juncetum effusi - zespół situ skupionego i rozpierzchłego - zespół situ skupionego i rozpierzchłego
🔵 O.Caricetalia davallianae - żyzne niskoturzyc. torfowiska niskie - żyzne niskoturzyc. torfowiska niskie
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji