atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Lolio-Polygonetum arenastri Br-Bl. 1930 em. Lohm. 1975

zespół życicy i rdestu ptasiego (spodzichy)
Lolio-Plantaginetum Beger 1932
Lolio-Polygonetum arenastri
16.07.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lolio-Polygonetum arenastri

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Lolio-Polygonetum arenastri

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Lolio-Polygonetum arenastri

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lolio-Polygonetum arenastri

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygonion avicularis (murawy dywanowe) ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)