atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Eleocharitetum multicaulis (Allorge 1922) R.Tx. 1937

Eleocharis multicaulis
16.07.2008, użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski XL
Eleocharis multicaulis (ponikło wielołodygowe)
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Eleocharitetum multicaulis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Eleocharitetum multicaulis

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Eleocharitetum multicaulis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Hydrocotylo-Baldelion

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Littorelletalia uniflorae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Littorelletea uniflorae