atlas-roslin.pl

(rząd) O.Sphagno-Ericetalia Br.-Bl. 1948 em. Moore (1964) 1968

Oxycocco-Sphagnetea Oxycocco-Sphagnetea Oxycocco-Sphagnetea Oxycocco-SphagneteaOxycocco-SphagneteaSphagnetalia magellanici (zbiorowiska mchów tofowych z udziałem krzewinek i roślin trawiastych występujące w fazie kępkowej torfowisk wysokich)

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Sphagno-Ericetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Sphagno-Ericetalia

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Sphagno-Ericetalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Sphagno-Ericetalia

  All.Ericion tetralicis
  
    Ass.Ericetum tetralicis