atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Bazzanio-PiceetumBr.-Bl. et Siss. 1939

dolnoreglowa świerczyna na torfie

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Bazzanio-Piceetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Bazzanio-Piceetum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Bazzanio-Piceetum — ChAss. (lokalnie)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Bazzanio-Piceetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)