atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Juncetum gerardi Nordh. 1923

zespół situ Gerarda
Juncetum gerardi
27.05.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Juncetum gerardi
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Juncetum gerardi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Juncetum gerardi — regionalnie

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Juncetum gerardi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Armerion maritimae (słone łąki nadmorskie)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Glauco-Puccinellietalia (halofilne zbiorowiska szuwarowo-łąkowe) ⇒ ChCl.