atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Abietetum polonicum(Dziub. 1928) Br.-Bl. et Vlieg. 1939

wyżynny jodłowy bór mieszany

odpowiada siedlisku „wyżynny jodłowy bór mieszany (91P0)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Vaccinio-Abietenion Vaccinio-Abietenion Vaccinio-Abietenion Vaccinio-AbietenionVaccinio-AbietenionPolysticho-Piceetum (nawapienna świerczyna górnoreglowa)Calamagrostio villosae-Pinetum (bór wilgotny trzcinnikowy)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Abietetum polonicum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Abietetum polonicum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Abietetum polonicum — ChAss. (regionalnie)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Abietetum polonicum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)