atlas-roslin.pl

(związek) All.Hottonion Segal 1964

zakorzenione i zanurzone rośliny wód płytkich

Zbiorowiska roślin zakorzenionych na dnie płytkich zbiorników wodnych z dominacją okrężnicy bagiennej lub rzęśli.

Potametalia Potametalia Potametalia PotametaliaPotametaliaNymphaeion (zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni)Ranunculion fluitantis (częściowo zanurzone rośliny wód płytkich)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Hottonion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Hottonion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Hottonion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia (zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Hottonion

  Ass.Hottonietum palustris (zespół okrężnicy bagiennej)