atlas-roslin.pl

Skorowidz polskich nazw zbiorowisk roślinnych

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaSkorowidz łacińskich nazw zbiorowisk roślinnych
Czcionką pogrubioną podano nazwy główne; zwykłą — synonimy.

Zasadniczo nie tworzy się polskich nazw dla zbiorowisk roślinnych. Jednak w odniesieniu do części zbiorowiska takie nazwy, mniej lub bardziej potoczne, funkcjonują i zostały zestawione w tym skorowidzu.

[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
chwasty upraw okopowych na glebach kwaśnych All.
chwasty upraw zbóż na glebach słabo kwaśnych (pH ok. 6) SubAll.
chwasty, głównie upraw zbóż, na glebach kwaśnych (pH 4.5-5.5) SubAll.
cienoznośne zbiorowiska o charakterze okrajkowym siedlisk żyznych i wilgotnych All.
ciepłolubna buczyna małopolska Zb.
ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska Ass.
ciepłolubne buczyny storczykowe SubAll.
ciepłolubne dąbrowy O.
ciepłolubne murawy kserotermiczne Cl.
ciepłolubne murawy na podłożu węglanowym w zachodniej Polsce O.
ciepłolubne zarośla All.
ciepłolubne zarośla kolczastych krzewów All.
ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe Cl.
ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe Cl.
ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe siedlisk lasów liściastych i mieszanych All.
częściowo zanurzone rośliny wód płytkich All.
czyżnie Ass.
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy Ass.
karpackie zarośla kosówki Ass.
kaszubska wilgotna buczyna nawapienna Zb.
kontynentalne murawy kserotermiczne O.
kontynentalne tofowiska wysokie Ass.
kontynentalny bór bagienny Ass.
kontynentalny bór mieszany Ass.
kontynentalny bór sosnowy świeży Ass.
kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy SubAss.
kontynentalny bór sosnowy świeży typowy SubAss.
kserotermiczne murawy, zwykle na rędzinach All.
kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne All.
kserotermiczne zbiorowiska okrajkowe na siedliskach ciepłolubnych dąbrów All.
kwaśna buczyna górska Ass.
kwaśna buczyna niżowa Ass.
kwaśne buczyny SubAll.
kwaśne dąbrowy All.
kwaśne młaki niskoturzycowe All.
kwaśne mszysto-turzycowe tofowiska niskie i rzadziej przejściowe O.
kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich O.
kwaśne niskoturzycowe zbiorowisko z mietlicą psią Ass.
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
nadmorska ciepłolubna buczyna storczykowa Ass.
nadmorski bór bażynowy Ass.
nadmorski bór sosnowy Ass.
nadmorskie wrzosowiska bażynowe All.
nadrzeczna olszyna górska Ass.
nadrzeczny łęg topolowy Ass.
nadrzeczny łęg wierzbowy Ass.
napiaskowe murawy silniej zwarte i bogatsze florystystycznie All.
naskalne murawy kostrzewy owczej i płonnika Ass.
naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym All.
naturalne nawapienne murawy wysokogórskie w piętrze halnym O.
naturalne traworośla wysokogórskie All.
nawapienna świerczyna górnoreglowa Ass.
nirofilne zbiorowiska porębowe Cl.
niskie murawy miejsc okresowo zalewanych lub podtapianych O.
niskie torfowiska węglanowe O.
niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe Cl.
nitrofilne wilgotne zarośla nadrzeczne w miejscach ocienionych All.
nitrofilne zbiorowiska bylin okrajków i prześwitów w lasach świeżych lub wilgotnych O.
nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe będące dalszym stadium sukcesji w procesie regeneracji lasu All.
nitrofilne zbiorowiska okrajków nad brzegami wielkich rzek i na terenach zalewowych All.
niżowe i podgórskie zbiorowiska muraw bliźniczkowych All.
niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe Zb.
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
ols porzeczkowy Ass.
ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy SubAss.
ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. subkontynentalna odm.
ols porzeczkowy siedmiopalecznikowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols porzeczkowy śledziennicowy SubAss.
ols porzeczkowy śledziennicowy odm. subkontynentalna odm.
ols porzeczkowy śledziennicowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols porzeczkowy typowy SubAss.
ols porzeczkowy typowy odm. subkontynentalna odm.
ols porzeczkowy typowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols porzeczkowy żywokostowy SubAss.
ols porzeczkowy żywokostowy odm. subkontynentalna odm.
ols porzeczkowy żywokostowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols torfowcowy Ass.
ols torfowcowy odm. subborealna odm.
ols torfowcowy odm. subkontynentalna odm.
ols torfowcowy odm. suboceaniczna odm.
ols torfowcowy odm. środkowoeuropejska odm.
ols typowy Ass.
olsy GrAss.
olsy i zarośla łozowe Cl.
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
silnie halofilne zbiorowiska solirodu Cl.
słonawy All.
słone łąki nadmorskie All.
sosnowo-brzozowy las bagienny Zb.
sosnowy bór bagienny Ass.
spodzichy Ass.
spodziochy All.
stepy ostnicowe All.
storczykowa buczyna jurajska Zb.
storczykowa buczyna karpacka Ass.
storczykowa buczyna sudecka Zb.
storczykowa buczyna wolińska Ass.
subatlantycka mezotroficzna kwaśna dąbrowa typu pomorskiego Ass.
subatlantycki bór sosnowy świeży Ass.
subatlantycki nizinny las dębowo-grabowy Ass.
subatlantyckie ubogie dąbrowy Cl.
subatlantyckie, śródlądowe wrzosowiska suche All.
subborealna brzezina bagienna Zb.
subborealny bór mieszany Ass.
subborealny wilgotny bór mieszany Ass.
subkontynentalne wrzosowiska mącznicowe All.
subkontynentalny bór świeży Ass.
suboceaniczny bór świeży Ass.
sucha łąka pienińska Ass.
sudeckie zarośla kosówki Ass.
szuwar jeżogłówkowy Ass.
szuwar kłociowy Ass.
szuwar kosaćcowy Ass.
szuwar mannowy Ass.
szuwar manny fałdowanej Ass.
szuwar mozgowy Ass.
szuwar oczeretowy Ass.
szuwar rogożowy Ass.
szuwar skrzypowy Ass.
szuwar szerokopałkowy Ass.
szuwar tatarakowy Ass.
szuwar trzcinowy Ass.
szuwar turzycy Buxbauma Ass.
szuwar wąskopałkowy Ass.
szuwary Cl.
szuwary O.
szuwary bagienne All.
szuwary przystrumieniowe All.
szuwary wielkoturzycowe All.
szuwary właściwe All.
szuwary wodne All.
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
zakorzenione i zanurzone rośliny wód płytkich All.
zalewowe murawy nadrzeczne All.
zarośla derenia świdwy Ass.
zarośla i lasy wierzbowe w dolinach rzek na niżu i pogórzu All.
zarośla kolcowoju szkarłatnego Zb.
zarośla kosodrzewiny SubAll.
zarośla ligustru i tarniny Ass.
zarośla lilaka pospolitego Zb.
zarośla rdestu ostrokończystego Zb.
zarośla tarninowe Ass.
zarośla wierzbowe z wrześnią Ass.
zarośla żarnowca miotlastego Ass.
zasolone łąki i pastwiska Cl.
zasolone murawy, często wypasane All.
zbiorowiska "trawy" morskiej i glonów Bałtyku Cl.
zbiorowiska borów typowych SubAll.
zbiorowiska chwastów upraw na siedliskach żyznych All.
zbiorowiska chwastów upraw na średnio żyznych siedliskach All.
zbiorowiska chwastów upraw okopowych i ogrodowych O.
zbiorowiska chwastów upraw roślin zbożowych i lnu O.
zbiorowiska chwastów upraw zbożowych na glebach niewapiennych All.
zbiorowiska drobnych bylin wodnych z udziałem Isoetes All.
zbiorowiska drobnych bylin ziemno-wodnych wód oligotroficznych All.
zbiorowiska drobnych terofitów i bylin ziemno-wodnych na wilgotnych namuliskach All.
zbiorowiska drobnych terofitów w miejscach wilgotnych i mokrych Cl.
zbiorowiska jednokośnych i nie nawożonych łąk trzęślicowych All.
zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych O.
zbiorowiska krzewinkowo-torfowcowe torfowisk wysokich i mokrych wrzosowisk Cl.
zbiorowiska mchów tofowych z udziałem krzewinek i roślin trawiastych występujące w fazie kępkowej torfowisk wysokich O.
zbiorowiska miejsc wydeptywanych All.
zbiorowiska muraw dywanowych O.
zbiorowiska na wilgotnym żwirku wapiennym O.
zbiorowiska na wilgotnym żwirku wapiennym All.
zbiorowiska nad brzegiem morza Cl.
zbiorowiska nadwodne miejsc żyznych Cl.
zbiorowiska nadwodne nad rzekami odsłaniane podczas niskiego stanu wody All.
zbiorowiska nadwodne przeżyźnionych wód stojących i wolnopłynących All.
zbiorowiska okrajkowe miejsc prześwietlonych lub półcienistych All.
zbiorowiska piargów i żwirów bezwapiennych O.
zbiorowiska pierwszego etapu zasiedlania terenów ruderalnych All.
zbiorowiska płytkich wód dystroficznych All.
zbiorowiska porębowe O.
zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych Cl.
zbiorowiska roślin jednorocznych i dwuletnich terenów ruderalnych O.
zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych O.
zbiorowiska roślin przeważnie zakorzenionych na dnie i o liściach zwykle pływających po powierzchni All.
zbiorowiska roślin przeważnie zanurzonych i zakorzenionych na dnie, wód żyznych All.
zbiorowiska roślin ruderalnych na świeżych stanowiskach, często zacienionych All.
zbiorowiska roślin wieloletnich na terenach ruderalnych Cl.
zbiorowiska ruderalne stanowisk ciepłych O.
zbiorowiska ruderalne stanowisk roślin ciepłolubnych All.
zbiorowiska ruderalne wysokich bylin Cl.
zbiorowiska rzęs w postaci skupień na powierzchni wód stojących lub bardzo wolno płynących Cl.
zbiorowiska solniskowe na siedliskach wilgotnych i słonych All.
zbiorowiska starszych zrębów lasów liściastych All.
zbiorowiska szczelin skalnych Cl.
zbiorowiska szczelin skalnych, węglanowych O.
zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące All.
zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych O.
zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe All.
zbiorowiska upraw zbożowych na glebach wapiennych All.
zbiorowiska wód czystych i żyznych, roślin pływających, zanurzonych lub zakorzenionych All.
zbiorowiska wód oligotroficznych O.
zbiorowiska zaroślowe na wydmach i zboczach nadmorskich All.
zbiorowiska ziołorośli i traworośli porębowych na glebach ubogich All.
zbiorowiska ziołorośli porębowych na glebach żyznych All.
zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich All.
zbiorowiska zrębów borów i borów mieszanych All.
zbiorowiska zrębów w lasach liściastych All.
zbiorowiska źródlisk i wyleżysk Cl.
zbiorowiska żwirowiskowe All.
zbiorowiska żyznych łąk na świeżych glebach mineralnych O.
zbiorowisko „lilii wodnych” Ass.
zbiorowisko czerwca rocznego Zb.
zbiorowisko mietlicy i pięciornika gęsiego Zb.
zbiorowisko powoju i perzu właściwego Ass.
zbiorowisko pszeńca i jastrzębców Zb.
zbiorowisko wiechliny i rumianu żółtego Ass.
zbiorowisko ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych O.
zboczowe lasy lipowo-klonowe SubAll.
zboczowy podgórski las lipowo-klonowy Ass.
zespoły górskie Cardamino-Montion GrAss.
zespoły niżowe Cardamino-Montion GrAss.
zespoły szczelinowe skał ubogich w węglan wapnia O.
zespoły wyleżysk śnieżnych Cl.
zespól starca Fuchsa Ass.
zespół bodziszka i gorysza sinego Ass.
zespół bodziszka i koniczyny alpejskiej Ass.
zespół boimki i situ skuciny Ass.
zespół bylicy i wrotycza pospolitego Ass.
zespół bzu czarnego Ass.
zespół bzu koralowego Ass.
zespół chłodka i czerwca rocznego Ass.
zespół czosnaczka i świerząbka gajowego Ass.
zespół czosnku skalnego i rozchodnika białego Ass.
zespół dzięgiela i ostrożenia warzywnego Ass.
zespół głowienki i babki pospolitej Ass.
zespół goździka i zawciągu pospolitego Ass.
zespół grążela i grzybieni białych Ass.
zespół grzybieni północnych Ass.
zespół iwy rzepieniolistnej Ass.
zespół jasnoty i przetacznika lśniącego Ass.
zespół jastrzębca i bliźniczki psiej trawki Ass.
zespół jastrzębca i situ sztywnego Ass.
zespół jęczmienia i stokłosy płonnej Ass.
zespół kanianki i kielisznika zaroślowego Ass.
zespół kocanki i jasieńca piaskowego Ass.
zespół koniczyny i rzepiku pospolitego Ass.
zespół kostrzewy bladej Ass.
zespół kostrzewy i mietlicy alpejskiej Ass.
zespół kostrzewy i seslerii tatrzańskiej Ass.
zespół kostrzewy i strzęplicy sinej Ass.
zespół krzyżownicy i bliźniczki psiej trawki Ass.
zespół lebiodki i kłosownicy pierzastej Ass.
zespół lepnicy i kostrzewy owczej Ass.
zespół lobelii jeziornej Ass.
zespół łobody błyszczącej Ass.
zespół łobody szarej Ass.
zespół łopianu gajowego Ass.
zespół maku piaskowego Ass.
zespół maliny właściwej Ass.
zespół mannicy i muchotrzewu solniskowego Ass.
zespół mannicy nadmorskiej Ass.
zespół marzycy czarniawej Ass.
zespół mącznicy i wrzosu pospolitego Ass.
zespół mieczyka i mietlicy pospolitej Ass.
zespół miłka i kłosownicy pierzastej Ass.
zespół miłosny górskiej Ass.
zespół moczarki kanadyjskiej Ass.
zespół mozgi trzcinowatej Ass.
zespół okrężnicy bagiennej Ass.
zespół omanu wąskolistnego Ass.
zespół ostrożenia łąkowego Ass.
zespół ostróżeczki i stokłosy żytniej Ass.
zespół palusznika nitkowatego Ass.
zespół parzydła i omiega górskiego Ass.
zespół pięciornika i bylicy piołun Ass.
zespół pięciornika i ostnicy włosowatej Ass.
zespół podagrycznika i lepiężnika różowego Ass.
zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego Ass.
zespół pokrzywy i podagrycznika pospolitego Ass.
zespół pokrzywy i ślazu zaniedbanego Ass.
zespół popłochu pospolitego Ass.
zespół poryblinu jeziornego Ass.
zespół prątnika i karmnika rozesłanego Ass.
zespół przetacznika i dymnicy pospolitej Ass.
zespół pyleńca pospolitego Ass.
zespół rajgrasu wyniosłego Ass.
zespół rdestnicy połyskującej Ass.
zespół rogatka sztywnego Ass.
zespół rogownicy drobnej Ass.
zespół rojownika pospolitego Ass.
zespół rudbekii i nawłoci późnej Ass.
zespół rutewki i szałwi łąkowej Ass.
zespół rzęsy trójrowkowej Ass.
zespół sadźca konopiastego Ass.
zespół serdecznika i mierznicy czarnej Ass.
zespół sitowca nadmorskiego Ass.
zespół sitowia leśnego Ass.
zespół situ chudego Ass.
zespół situ Gerarda Ass.
zespół situ i grzebienicy pospolitej Ass.
zespół situ i trzęślicy modrej Ass.
zespół skalnicy trójpalczastej i wiechliny spłaszczonej Ass.
zespół skrytka i maruny nadmorskiej Ass.
zespół sporka i chwastnicy jednostronnej Ass.
zespół starca i podbiału pospolitego Ass.
zespół starca i wierzbówki kiprzycy Ass.
zespół strzęplicy i kostrzewy bruzdkowanej Ass.
zespół stulisza i ostnicy włosowatej Ass.
zespół stulisza Loesela Ass.
zespół śmiałki wczesnej Ass.
zespół świbki i miecznika nadmorskiego Ass.
zespół tojadu mocnego Ass.
zespół trybuli leśnej Ass.
zespół trzcinnika piaskowego Ass.
zespół turzycy Davalla Ass.
zespół turzycy i bażyny czarnej Ass.
zespół turzycy i bliźniczki psiej trawki Ass.
zespół turzycy i kostrzewy tatrzańskiej Ass.
zespół turzycy nitkowatej Ass.
zespół turzycy sztywnej Ass.
zespół turzycy zaostrzonej Ass.
zespół wiązówki i bodziszka błotnego Ass.
zespół wiechliny i ciemiężycy zielonej Ass.
zespół wierzbówki i wierzby iwy Ass.
zespół wierzby śląskiej Ass.
zespół włóczydła i czechrzycy grzebieniowej Ass.
zespół wrzosu i bliźniczki psiej trawki Ass.
zespół wrzosu i janowca ciernistego Ass.
zespół wydmuchrzycy i piaskownicy zwyczajnej Ass.
zespół wyki czteronasiennej Ass.
zespół wyki leśnej i zaroślowej Ass.
zespół złocienia polnego Ass.
zespół żabiścieku i osoki aleosowatej Ass.
zespół żmijowca i nostrzyków Ass.
zespół żółtlicy i włośnicy sinej Ass.
zespół życicy i grzebienicy pospolitej Ass.
zespół życicy i rdestu ptasiego Ass.
ziołorośla nad strumieniami na niżu All.
ziołorośla wysokogórskie All.
ziołorośle paprociowe Ass.
zwarte stepy łąkowe All.
związek centralny zbiorowisk ziół i pnączy na brzegach zbiorników wodnych All.
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż
[ · A · B · C · D · E · G · H · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · W · Z · Ź · Ż