atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943

murawy kserotermiczne (ciepłolubne murawy kserotermiczne)

Ciepłolubne murawy o charakterze stepowym; odpowiada priorytetowemu (w przypadku ważnych stanowisk storczyków) siedlisku „murawy kserotermiczne ... (6210)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaScheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)Juncetea trifidi (wysokogórskie murawy acidofilne)
Teucrium montanum (ożanka górska)
01.08.2009, Pieniny, Wylizana Skała; copyright © by Michał Smoczyk

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Festuco-Brometea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Festuco-Brometea

Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Petrorhagia prolifera (goździcznik wycięty)[?]
Cerastium brachypetalum (rogownica drobnokwiatowa)
Cerastium pumilum (rogownica drobna)
Helianthemum nummularium ssp. nummularium (posłonek rozesłany typowy)
Helianthemum nummularium ssp. obscurum (posłonek rozesłany pospolity)
Arabis hirsuta (gęsiówka szorstkowłosista)
Thlaspi perfoliatum (tobołki przerosłe)
Euphorbia cyparissias (wilczomlecz sosnka)
Euphorbia serrulata (wilczomlecz sztywny)
Filipendula vulgaris (wiązówka bulwkowa)
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
Onobrychis viciifolia (sparceta siewna)
Anthyllis vulneraria ssp. polyphylla
Ononis repens (wilżyna rozłogowa)[ssp. procurrens]
Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa)
Gentianella ciliata (goryczuszka orzęsiona)
Asperula cynanchica (marzanka pagórkowa)
Galium album (przytulia biała)
Scabiosa canescens (driakiew wonna)
Scabiosa columbaria (driakiew gołębia)
Orthanta lutea (ortanta żółta)
Veronica spicata (przetacznik kłosowy)
Plantago media (babka średnia)
Clinopodium acinos (czyścica drobnokwiatowa)
Teucrium botrys (ożanka pierzastosieczna)
Teucrium chamaedrys (ożanka właściwa)
Teucrium montanum (ożanka górska)[?]
Ajuga genevensis (dąbrówka kosmata)
Prunella laciniata (głowienka kremowa)
Stachys recta (czyściec prosty)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Artemisia campestris (bylica polna)
Carlina vulgaris (dziewięćsił pospolity)
Centaurea stoebe (chaber nadreński)
Centaurea scabiosa (chaber driakiewnik)
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)
Linosyris vulgaris (ożota zwyczajna)
Taraxacum laevigatum (mniszek drobny)
Crepis praemorsa (pępawa różyczkolistna)
Anthericum liliago (pajęcznica liliowata)
Allium oleraceum (czosnek zielonawy)
Carex caryophyllea (turzyca wiosenna)
Carex humilis (turzyca niska)
Brachypodium pinnatum (kłosownica pierzasta)
Bothriochloa ischaemum (palczatka kosmata)
Phleum phleoides (tymotka Boehmera)
Avenula pratensis (owsica łąkowa)
Koeleria macrantha (strzęplica nadobna)
Koeleria pyramidata (strzęplica piramidalna)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Festuca rupicola (kostrzewa bruzdkowana)
Poa bulbosa (wiechlina cebulkowata)
Poa compressa (wiechlina spłaszczona)
Weissia longifolia (potłumek trwałowieczek)
w Polsce także przechodzące z ChO. O.Brometalia erecti

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Festuco-Brometea

  O.Festucetalia valesiacae (murawy kserotermiczne o charakterze kontynentalnym)
  
    All.Seslerio-Festucion duriusculae (kserotermiczne wapniolubne murawy naskalne)
    
      Ass.Festucetum pallentis (zespół kostrzewy bladej)
      
    All.Festuco-Stipion (luźne murawy o charakterze stepowym z przewagą traw)
    
      Ass.Sisymbrio-Stipetum capillatae (zespół stulisza i ostnicy włosowatej)
      
      Ass.Potentillo-Stipetum capillatae (zespół pięciornika i ostnicy włosowatej)
      
      Ass.Koelerio-Festucetum rupicolae (zespół strzęplicy i kostrzewy bruzdkowanej)
      
    All.Cirsio-Brachypodion pinnati (zwarte stepy łąkowe)
    
      Ass.Inuletum ensifoliae (zespół omanu wąskolistnego)
      
      Ass.Thalictro-Salvietum pratensis (zespół rutewki i szałwi łąkowej)
      
      Ass.Adonido-Brachypodietum pinnati (zespół miłka i kłosownicy pierzastej)
      
      Ass.Seslerio-Scorzoneretum purpureae
      
      Zb.Carex glauca-Tetragonolobus maritimus ssp. siliguosus
      
      Ass.Origano-Brachypodietum pinnati (zespół lebiodki i kłosownicy pierzastej)
      
  O.Brometalia erecti (ciepłolubne murawy na podłożu węglanowym w zachodniej Polsce)
  
    All.Bromion erecti