atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Impatiens parviflora DC. [🔉 im·pa·ti·ens *]

niecierpek drobnokwiatowy
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
30.05.2002, dolina Bystrzycy, las liściasty; copyright © by Marek Snowarski
Impatiens parviflora
pokrój
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
pokrój
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
torebki
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
wnętrze kwiatu
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
siewki
Impatiens parviflora
Impatiens parviflora
roślina z owocami - torebkami
Impatiens parviflora
pęknięta torebka, nasiono
Impatiens parviflora
kwiat, widok z boku

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Impatiens (niecierpek)kl 841
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Górne liście większe od dolnych.

space

Kwiaty jasnożółte, z prostą ostrogą.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
?
ekologiczne liczby wskaźnikowe Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
Częsty.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; kenofit; pochodzenie: Azja środkowa i wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1850r., 1857r.]

Kategoria inwazyjności IV (najwyższa) 15pkt.: gatunek o bardzo dużym wpływie w Polsce — znana jest zarówno duża liczba stanowisk i duża liczebność na nich; zwiększa się liczba stanowisk lub zajmowany obszar
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 6430 — ziołorośla górskie (All.Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (O.Convolvuletalia sepium)
· 8210 — wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami O.Potentilletalia caulescentis
· 8220 — ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z O.Androsacetalia vandellii
· 9110 — kwaśne buczyny (SubAll.Luzulo-Fagenion)
· 9130 — żyzne buczyny (SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion, SubAll.Galio odorati-Fagenion)
· 9160 (szczególnie) — grąd subatlantycki (Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli)
· 9170 (szczególnie) — grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli, Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli)
· 9180 — jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani)
· 9190 — kwaśne dąbrowy (All.Quercion robori-petraeae)
· 91E0 (szczególnie) — łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Ass.Salicetum albo-fragilis, Ass.Populetum albae, SubAll.Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)
· 91F0 (szczególnie) — łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ass.Ficario-Ulmetum minoris)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020530.1.02 - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); dolina Bystrzycy, las liściasty
020530-1
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy, las liściasty/ #2
znalezisko 20090808.3.sm - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); Pieniny, przełom Dunajca
090808-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny, przełom Dunajca/ #4
znalezisko 00010000.09_7_22.jmak - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); Schw. Alb, Niemcy
09_7_22
leg. Jarosław Makowski
/Schw. Alb, Niemcy/ #1
znalezisko 20200524.1.kkcz - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
200524-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewki/ #2
znalezisko 20200608.1.jmak - Impatiens parviflora (niecierpek drobnokwiatowy)
200608-1
leg. Jarosław Makowski #3