atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Frangulo-Rubetum plicati Neum. in R.Tx. 1952 em. Oberd. 1983

Pruno-Rubion fruticosi Pruno-Rubion fruticosi Pruno-Rubion fruticosi Pruno-Rubion fruti…Pruno-Rubion fruticosiRubo fruticosi-Prunetum spinosae (zarośla tarninowe)Calluno-Sarothamnetum (zarośla żarnowca miotlastego)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Frangulo-Rubetum plicati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Frangulo-Rubetum plicati

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Frangulo-Rubetum plicati

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Frangulo-Rubetum plicati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Pruno-Rubion fruticosi

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Prunetalia spinosae (zbiorowiska krzewiaste okrajków leśnych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Rhamno-Prunetea (ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe)