atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Pinetum mugo sudeticum W. Mat. 1960

sudeckie zarośla kosówki

odpowiada priorytetowemu siedlisku „zarośla kosodrzewiny (4070)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Rhododendro-Vaccinienion Rhododendro-Vaccinienion Rhododendro-Vaccinienion Rhododendro-Vaccin…Rhododendro-VaccinienionPinetum mugo carpaticum (karpackie zarośla kosówki)Salicetum silesiacae (zespół wierzby śląskiej)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pinetum mugo sudeticum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Pinetum mugo sudeticum

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Pinetum mugo sudeticum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pinetum mugo sudeticum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)