atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937

eutroficzne i mezotroficzne lasy liściaste

Europejskie mezotroficzne i eutroficzne lasy liściaste zrzucające liście na zimę; porastają gleby mineralne o różnym stopniu wilgotności.

Zbiorowiska Zbiorowiska Zbiorowiska ZbiorowiskaZbiorowiskaskorowidz gatunków charakterystycznych i wyróżniających zbiorowisk roślinnychQuercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Querco-Fagetea

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Querco-Fagetea

  O.Quercetalia pubescenti-petraeae (świetliste dąbrowy)
  
    All.Potentillo albae-Quercion petraeae
    
      Ass.Potentillo albae-Quercetum petraeae (świetlista dąbrowa subkontynentalna)
      
        SubAss.Potentillo albae-Quercetum typicum
        
        SubAss.Potentillo albae-Quercetum rosetosum gallicae
        
          Ass.Peucedano cervariae-Coryletum
          
    All.Quercion pubescenti-petraeae
    
      Ass.Quercetum pubescenti-petraeae (dąbrowa z dębem omszonym)
      
  O.Fagetalia sylvaticae (mezo- i eutroficzne lasy liściaste)
  
    All.Alno-Ulmion (lasy łęgowe)
    
      SubAll.Alnenion glutinoso-incanae (łęgi olszowe)
      
        GrAss.łęgi olszowe niżowe (Alnenion glutinoso-incanae)
        
          Ass.Fraxino-Alnetum (łęg jesionowo-olszowy)
          
          Ass.Stellario nemorum-Alnetum glutinosae (łęg olszowy gwiazdnicowy)
          
        GrAss.łęgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae)
        
          Ass.Carici remotae-Fraxinetum (podgórski łęg jesionowy)
          
          Ass.Alnetum incanae (nadrzeczna olszyna górska)
          
          Ass.Caltho laetae-Alnetum (bagienna olszyna górska)
          
          Ass.Astrantio-Fraxinetum (łęg jesionowy z jerzmianką)
          
      SubAll.Ulmenion minoris
      
        Ass.Ficario-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
        
        Ass.Violo odoratae-Ulmetum minoris (łęg wiązowy z fiołkiem wonnym)
        
    All.Carpinion betuli (lasy grądowe)
    
      GrAss.lasy dębowo-grabowe (dawniej Querco-Carpinetum medioeuropaeum)
      
        Ass.Stellario holosteae-Carpinetum betuli (grąd subatlantycki)
        
          SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli deschampsietosum (grąd subatlantycki wysoki)
          
          SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli typicum (grąd subatlantycki typowy)
          
          SubAss.Stellario holosteae-Carpinetum betuli ficarietosum (grąd subatlantycki niski)
          
        Ass.Galio sylvatici-Carpinetum betuli (grąd środkowoeuropejski)
        
          SubAss.Galio-Carpinetum betuli typicum (grąd środkowoeuropejski typowy)
          
          GrSubAss.grądy środkowoeuropejskie wysokie
          
            SubAss.Galio-Carpinetum betuli polytrichetosum
            
            SubAss.Galio-Carpinetum betuli lathyretosum
            
            SubAss.Galio-Carpinetum betuli luzuletosum
            
          GrSubAss.grąd środkowoeuropejski niskie
          
            SubAss.Galio-Carpinetum betuli corydaletosum
            
            SubAss.Galio-Carpinetum betuli stachyetosum
            
        Ass.Tilio cordatae-Carpinetum betuli (grąd subkontynentalny)
        
          SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli typicum (grąd subkontynentalny typowy)
          
          GrSubAss.grądy subkontynentalne wysokie
          
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli calamagrostietum
            
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli luzuletosum
            
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum brizoides
            
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli festucetosum heterophyllae
            
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli melittetosum
            
          GrSubAss.grądy subkontynentalne niskie
          
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli stachyetosum
            
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli astrantietosum
            
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli corydaletosum
            
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli circaetosum alpinae
            
            SubAss.Tilio cordaetae-Carpinetum betuli caricetosum remotae
            
      GrAss.grądowe zespoły zboczowe Aceri-Tilietum
      
      Zb.Acer platanoides-Tilia cordata (niżowe lasy zboczowe klonowo-lipowe)
      
    All.Fagion sylvaticae (lasy bukowe)
    
      SubAll.Luzulo-Fagenion (acidofilne lasy bukowe)
      
        Ass.Luzulo pilosae-Fagetum (acidofilna buczyna niżowa)
        
        Ass.Luzulo luzuloidis-Fagetum (acidofilna buczyna górska)
        
      SubAll.Galio rotundifolii-Abietenion (las jodłowy)
      
        Zb.Abies alba-Oxalis acetosella (eutroficzne lasy jodłowe)
        
      SubAll.Dentario glandulosae-Fagenion (żyzne buczyny górskie)
      
        Ass.Dentario glandulosae-Fagetum (żyzna buczyna karpacka)
        
        Ass.Dentario enneaphylli-Fagetum (żyzna buczyna sudecka)
        
      SubAll.Galio odorati-Fagenion (żyzne buczyny niżowe)
      
        Ass.Galio odorati-Fagetum (żyzna buczyna niżowa)
        
        Zb.Fagus sylvatica-Mercurialis perennis
        
      SubAll.Cephalanthero-Fagenion (ciepłolubne buczyny storczykowe)
      
        Ass.Carici albae-Fagetum (ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska)
        
        Ass.Cephalanthero rubrae-Fagetum (storczykowa buczyna wolińska)
        
        Ass.Carici-Fagetum (storczykowa buczyna karpacka)
        
        Zb.Fagus sylvatica-Cruciata glabra (storczykowa buczyna jurajska)
        
        Zb.Fagus sylvatica-Hypericum maculatum (storczykowa buczyna sudecka)
        
        Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus (kaszubska wilgotna buczyna nawapienna)
        
    All.Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani (górsko-podgórskie zboczowe lasy wilgotne (lipowo-jaworowe))
    
      SubAll.Lunario-Acerenion pseudoplatani (lasy jaworowe)
      
        Ass.Phyllitido-Aceretum (jaworzyna z języcznikiem)
        
        Ass.Lunario-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna z miesiącznicą)
        
        GrAss.górskie lasy ziołoroślowe (wysokogórskie jaworzyny ziołoroślowe)
        
          Ass.Sorbo aucupariae-Aceretum pseudoplatani (jaworzyna karpacka)
          
          Ass.Aceri-Fagetum
          
          Zb.Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris
          
        SubAll.Tilienion platyphylli (zboczowe lasy lipowo-klonowe)
        
          Ass.Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli (zboczowy podgórski las lipowo-klonowy)