atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Stellarietea mediaeR.Tx., Lohm. et Prsg 1950

zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych
Secalino-Violetalia(Br.-Bl. 1931) Sissingh 1943
Zbiorowiska jedno- i dwuletnich chwastów, roślin towarzyszących uprawom roślin okopowych i ogrodowych, zbożowych i lnu, także występujące na terenach ruderalnych.
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Stellarietea mediae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych klasy Cl.Stellarietea mediae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Stellarietea mediae

O.Centauretalia cyanii
All.Aperion spicae-venti
SubAll.Arnoseridenion minimae
Ass.Arnoserido-Scleranthetum
Zb.Scleranthus annuus
SubAll.Aphanenion arvensis
Ass.Vicietum tetraspermae
Ass.Aphano-Matricarietum
Ass.Consolido-Brometum
Ass.Papaveretum argemonoes
All.Caucalidion lappulae
Ass.Caucalido-Scandicetum
Ass.Lathyro-Melandrietum noctiflori
Ass.Geranio-Silenetum gallicae
Ass.Kickxietum spuriae
Ass.Sileno inflatae-Linarietum minoris
All.Lolio-Linion
Ass.Spergulo-Lolietum remoti
O.Polygono-Chenopodietalia
All.Panico-Setarion
Ass.Echinochloo-Setarietum
Zb.Lycopsis arvensis
Ass.Digiterietum ischaemi
All.Polygono-Chenopodion
Ass.Lamio-Veronicetum politae
Ass.Veronico-Fumarietum officinalis
Ass.Spergulo-Chrysanthemetum segeti
Ass.Oxalido-Chenopodietum polyspermi
Ass.Galinsogo-Setarietum
O.Eragrostietalia
All.Eragrostion
Ass.Panico sanguinalis-Eragrostietum
O.Sisymbrietalia
All.Sisymbrion officinalis
Ass.Corispermo-Plantaginetum indicae
Ass.Corispermo-Brometum tectorum
Ass.Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae
Ass.Sisymbrietum sophiae
Ass.Sisymbrietum loeselii
Ass.Hordeetum murini
Ass.Urtico-Malvetum neglectae
Ass.Chenopodietum stricti
Ass.Salsoletum ruhtenicae
Ass.Erigeronto-Lactucetum
Ass.Atriplicetum nitentis
Ass.Atriplicetum tataricae
Ass.Xanthietum strumarii
Ass.Senecioni-Tussilaginetum
Ass.Erigeronto-Bryetum
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji