atlas-roslin.pl

(związek) All.Polygono-Trisetion Br.-Bl. 1948

górskie łąki kośne

Odpowiada siedlisku „górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (6520)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym.

Arrhenatheretalia elatioris Arrhenatheretalia elatioris Arrhenatheretalia elatio… Arrhenatheretalia …Arrhenatheretalia elatiorisArrhenatherion elatioris (łąki grądowe dwu i wielokośne)Cynosurion (żyzne pastwiska na niżu i w górach)

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Polygono-Trisetion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygono-Trisetion

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Polygono-Trisetion

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Polygono-Trisetion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Polygono-Trisetion

  Ass.Meo-Festucetum
  
  Ass.Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum pratensis