atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae Pawł., Sokoł. et Wallisch 1928

zespół kostrzewy i mietlicy alpejskiej

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco versicoloris-Agrostietum alpinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Seslerion tatrae (naturalne murawy wysokogórskie na podłożu wapiennym) ⇒ związek tatrzański, endemiczny

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Seslerietea variae (wysokogórskie murawy nawapiene)