atlas-roslin.pl

(związek) All.Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966

odpowiada siedlisku „łąki selernicowe (6440)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Molinietalia caeruleae Molinietalia caeruleae Molinietalia caeruleae Molinietalia caeru…Molinietalia caeruleaeCalthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki)Alopecurion pratensis

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Cnidion dubii

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Cnidion dubii

gatunki wyróżniające związku (D All.) All.Cnidion dubii

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Cnidion dubii

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Cnidion dubii

  Ass.Violo-Cnidietum dubii