(rząd) O.Salicetalia herbaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Salicetalia herbaceae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia herbaceae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Salicetalia herbaceae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea herbaceae

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Salicetalia herbaceae

  All.Salicion herbaceae
  
    Ass.Polytrichetum sexangulari
    
    Ass.Salicetum herbaceae
    
    Ass.Luzuletum alpino-pilosae
    
    Ass.Poo-Cerastietum cerastoidis