atlas-roslin.pl

(rząd) O.Piceetalia abietis Pawł. in Pawł. et al. 1928

Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Piceetalia abietis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Piceetalia abietis

  All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)
  
    SubAll.Vaccinio-Piceenion (świerczyny właściwe)
    
      GrAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion (grupa borów świerkowych)
      
        Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum (górnoreglowa świerczyna sudecka)
        
        Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum (górnoreglowa świerczyna karpacka)
        
        Ass.Pino cembrae-Piceetum (górski bór limbowo-świerkowy)
        
        Ass.Bazzanio-Piceetum (dolnoreglowa świerczyna na torfie)
        
      GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
      
        Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum (borealna świerczyna (na torfie))
        
        Ass.Querco-Piceetum (subborealny wilgotny bór mieszany)
        
    SubAll.Vaccinio-Abietenion (grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych)
    
      Ass.Abieti-Piceetum (montanum) (dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy)
      
      Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy)
      
      Ass.Polysticho-Piceetum (nawapienna świerczyna górnoreglowa)
      
      Ass.Abietetum polonicum (wyżynny jodłowy bór mieszany)
      
    SubAll.Rhododendro-Vaccinienion (grupa zarośli sosny kosówki)
    
      Ass.Pinetum mugo carpaticum (karpackie zarośla kosówki)
      
      Ass.Pinetum mugo sudeticum (sudeckie zarośla kosówki)
      
      Ass.Salicetum silesiacae (zespół wierzby śląskiej)