atlas-roslin.pl

(rząd) O.Piceetalia abietis Pawł. in Pawł. et al. 1928

Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. 1939

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Piceetalia abietis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Piceetalia abietis

  All.Dicrano-Pinion (bory sosnowe)
  
    SubAll.Dicrano-Pinenion
    
      GrAss.bory sosnowe na glebach mineralnych
      
        Ass.Peucedano-Pinetum (kontynentalny bór sosnowy świeży)
        
          SubAss.Peucedano-Pinetum typicum (kontynentalny bór sosnowy świeży typowy)
          
          SubAss.Peucedano-Pinetum pulsatilletosum (kontynentalny bór sosnowy świeży sasankowy)
          
        Ass.Leucobryo-Pinetum (subatlantycki bór sosnowy świeży)
        
        Ass.Cladonio-Pinetum (bór sosnowy suchy)
        
        Ass.Molinio caeruleae-Pinetum (bór sosnowy wilgotny)
        
        Ass.Empetro nigri-Pinetum (nadmorski bór sosnowy)
        
      GrAss.bory mieszane
      
        Ass.Querco roboris-Pinetum (kontynentalny bór mieszany)
        
        Ass.Serratulo-Pinetum (subborealny bór mieszany)
        
    SubAll.Piceo-Vaccinienion uliginosi
    
      Ass.Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis (brzezina bagienna)
      
      Ass.Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris (bór sosnowy bagienny)
      
        Zb.odmiana nadmorska Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
        
      Ass.Calamagrostio villosae-Pinetum (bór wilgotny trzcinnikowy)
      
  All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)
  
    SubAll.Vaccinio-Piceenion (świerczyny właściwe)
    
      GrAss.zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion (grupa borów świerkowych)
      
        Ass.Calamagrostio villosae-Piceetum (górnoreglowa świerczyna sudecka)
        
        Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum (górnoreglowa świerczyna karpacka)
        
        Ass.Pino cembrae-Piceetum (górski bór limbowo-świerkowy)
        
        Ass.Bazzanio-Piceetum (dolnoreglowa świerczyna na torfie)
        
      GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion
      
        Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum (borealna świerczyna (na torfie))
        
        Ass.Querco-Piceetum (subborealny wilgotny bór mieszany)
        
    SubAll.Vaccinio-Abietenion (grupa borów jodłowych i świerkowo-jodłowych)
    
      Ass.Abieti-Piceetum (montanum) (dolnoreglowy bór świerkowo-jodłowy)
      
      Ass.Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum) (karpacki bór mieszany świerkowo-jodłowy)
      
      Ass.Polysticho-Piceetum (nawapienna świerczyna górnoreglowa)
      
      Ass.Abietetum polonicum (wyżynny jodłowy bór mieszany)
      
    SubAll.Rhododendro-Vaccinienion (grupa zarośli sosny kosówki)
    
      Ass.Pinetum mugo carpaticum (karpackie zarośla kosówki)
      
      Ass.Pinetum mugo sudeticum (sudeckie zarośla kosówki)
      
      Ass.Salicetum silesiacae (zespół wierzby śląskiej)