atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Warnstorfietum exannulatae Szańkowski 1998 n.n.

Sphagno-Utricularion Sphagno-Utricularion Sphagno-Utricularion Sphagno-Utriculari…Sphagno-UtricularionSphagno-Utricularietum ochroleucaezb. z dom. Sphagnum denticulatum, S. cuspidatum lub Warnstorfia fluitans

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Warnstorfietum exannulatae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Warnstorfietum exannulatae

gatunki wyróżniające zespołu (D Ass.) Ass.Warnstorfietum exannulatae

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Warnstorfietum exannulatae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Sphagno-Utricularion ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Utricularietalia intermedio-minoris ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Utricularietea intermedio-minoris