atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Salici-Myricarietum Moor 1958

zarośla wierzbowe z wrześnią
zbiorowisko Myricaria germanica-Salix incana Zarzycki 1956

formacja krzewiasta; zarośla wierzbowe z września pobrzeżna (Myricaria germanica); odpowiada siedliskom „zarośla wrześni (3230) lub wierzby siwej (3240) na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

Salici-Myricarietum
03.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salici-Myricarietum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Salici-Myricarietum

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salici-Myricarietum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Salicion elaeagni (zbiorowiska żwirowiskowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Salicetalia purpureae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Salicetea purpureae (łęgi wierzbowo-topolowe)