atlas-roslin.pl

(związek) All.Calthion palustrisR.Tx. 1936 em. Oberd. 1957[14] [🔉 kal·ti·on pa·lus·tris]

łąki kaczyńcowo-ostrożniowe · wilgotne lub mokre łąki nawożone, wielokośne
Alopecurion pratensisPass. 1964[229] · CalthionR.Tx. 1937[229/gł.] [🔉 kal·ti·on] · Calthion palustrisTüxen 1937[535.1/gł.] · Cnidion dubiiBal.-Tulačková 1966 p.p.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ związek jest ujmowany szerzej, włączając (wyróżniane w /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/) związki All.Cnidion dubii i All.Deschampsion cespitosae; system czeski zaś włącza All.Filipendulion ulmariae i Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi. [MS (2024-3-22)]
eutroficzne łąki wilgotne
mezotroficzne łąki wilgotne
mokre łąki, częściowo zabagnione
zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe
dodatkowe zespoły podane w systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ lub /Chytrý (2007) [535.1]/
na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - oba źródła; 🟣 - (+)inne źródła; żółte tło - częściej notowane
Naturalne i półnaturalne zbiorowiska dobrze nawożonych, dwu-trzykośnych, wilgotnych łąk tzw. "kaczyńcowych"[229] lub jak Czesi to określają ostrożniowych, stale wilgotnych lub mokrych, co najwyżej krótko podtopionych.

space

Warstwa mszaków jest dobrze rozwinięta i bogata w gatunki w zbiorowiskach mniej żyznych i koszonych; częściej spotyka się mokradłoszkę zaostrzoną (Calliergonella cuspidata), drabika drzewkowatego (Climacium dendroides), płaskomerzyka pokrewnego (Plagiomnium affine) s.l., fałdownika nastroszonego (Rhytidiadelphus squarrosus), czasem z gatunkami błotnymi np. próchniczkiem błotnym (Aulacomnium palustre), złocieńcem gwiazdkowatym (Campylium stellatum) i rokietem łąkowym (Hypnum pratense).[535.1]

space

Tworzą się głównie na obszarach większych opadów rocznych (500-900mm), na niezalewanych partiach dolin rzecznych i mniejszych cieków; czasem na zboczach, przy zboczowych torfowiskach źródliskowych. Na glebach mineralnych i mineralno-organicznych, zwykle oglejonych; czasem na odwodnionych torfach.

space

Wyróżniana jest duża liczba zespołów i często po prostu zbiorowisk przynależnych do All.Calthion palustris charakteryzowanych przez dominację jednego gatunku: rdestu wężownika (Polygonum bistorta), turzycy zaostrzonej (Carex gracilis), śmiałka darniowego (Deschampsia cespitosa), wiązówki błotnej (Filipendula ulmaria), kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica), situ cienkiego (Juncus filiformis), pełnika alpejskiego (Trollius altissimus) i innych — niekiedy te uproszczone zbiorowiska są podnoszone do rangi zespołu (jednak bez dobrego gatunku charakterystycznego).[14][535.1]
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Calthion palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Calthion palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Molinietalia (wilgotne łąki)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
🟡 
ChCl.
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
🟢 
ChCl.
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
🟢 
ChCl.
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
🟢 
ChCl.
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
🟡 
ChCl.
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
🔵
ChCl.ChO.
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
🟢 
ChCl.
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
🟢 
ChCl.
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
🟡 
ChCl.ChO.
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
🟢 
ChCl.
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
🟢 
ChCl.
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
🔵
ChCl.
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
🟡 
ChCl.
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
🟢 
ChCl.
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
🟢 
ChCl.
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
🔵
ChCl.
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
🟡 
ChCl.
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
🟢 
ChCl.
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
🟢 
ChCl.
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
🟢 
ChCl.
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
🟢 
ChCl.
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
🔵
ChCl.
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
🟢 
ChCl.
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
🟡 
ChCl.
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
🟢 
ChCl.
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
🟢 
ChCl.ChO.
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
🟡 
ChCl.
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
🟢 
ChCl.
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
🟡 
ChCl.
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
🟢 
ChCl.
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟢 
ChCl.
Vicia cracca (wyka ptasia)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Calthion palustris

🟢 Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum oleracei - wilgotna łąka z ostrożniem warzywnym * - wilgotna łąka z ostrożniem warzywnym
🔵 Ass.Cirsietum rivularis - łąka z ostrożniem łąkowym - łąka z ostrożniem łąkowym
🔵 Ass.Polygono bistortae-Trollietum europaei - wilgotne łąki z pełnikiem - wilgotne łąki z pełnikiem
🟡 Ass.Bromo-Senecionetum aquatici - wilgotne łąki ze stokłosą groniastą i starce wodnym - wilgotne łąki ze stokłosą groniastą i starce wodnym
🟢 Ass.Poo palustris-Lathyretum palustris - wilgotna łąka z groszkiem błotnym - wilgotna łąka z groszkiem błotnym
🟢 Ass.Scirpetum silvatici - zespół sitowia leśnego * - zespół sitowia leśnego
🟢 Ass.Caricetum cespitosae - wilgotne łąki z turzycą darniową - wilgotne łąki z turzycą darniową
🟢 Ass.Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae - aluwialne łąki śmiałkowe * - aluwialne łąki śmiałkowe
🔵 Ass.Junco-Cynosuretum - zespół situ i grzebienicy pospolitej - zespół situ i grzebienicy pospolitej
🟢 Ass.Epilobio-Juncetum effusi - wilgotne łąko-pastwiska z sitami * - wilgotne łąko-pastwiska z sitami
🟡 Ass.Crepido paludosae-Juncetum acutiflori - subatlantyckie wilgotne łąki z sitem ostrokwiatowym - subatlantyckie wilgotne łąki z sitem ostrokwiatowym
🟡 Ass.Scirpo-Cirsietum cani - łąka z ostrożeniem siwym - łąka z ostrożeniem siwym
🟡 Ass.Equisetum palustris - zespół skrzypu błotnego - zespół skrzypu błotnego
🟡 Ass.Senecionetum rivularis - łąka ze starcem kędzierzawym - łąka ze starcem kędzierzawym
🟡 zb.zb. Ranunculus acris-Lychnis flos-cucculi - łąka z jaskrem ostrym i firletką - łąka z jaskrem ostrym i firletką
🟣 Ass.Angelico sylvestris-Cirsietum palustris - kwaśne wilgotne łąki z ostrożeniem błotnym - kwaśne wilgotne łąki z ostrożeniem błotnym
🟣 Ass.Polygono bistortae-Cirsietum heterophylli - górskie łąki z ostrożniem dwubarwnym - górskie łąki z ostrożniem dwubarwnym
🟣 Ass.Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris - wilgotne łąki górskie ze świerząbkiem orzęsionym - wilgotne łąki górskie ze świerząbkiem orzęsionym
🟣 Ass.Scirpo sylvatici-Caricetum brizoides - wilgotne łąki zarosłe przez turzycę drżączkowatą - wilgotne łąki zarosłe przez turzycę drżączkowatą
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji