atlas-roslin.pl

(rząd) O.Phragmitetalia Koch 1926

szuwary

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Phragmitetalia

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Phragmitetalia — ChCl.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Phragmitetalia

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Phragmitetea (szuwary)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Phragmitetalia

  All.Phragmition (szuwary właściwe)
  
    Ass.Hippuridetum vulgaris
    
    GrAss.szuwary typowe z udziałem roślin wodnych
    
      Ass.Scirpetum lacustris (szuwar oczeretowy)
      
      Ass.Typhetum angustifoliae (szuwar wąskopałkowy)
      
      Ass.Sagittario-Sparganietum emersi
      
      Ass.Sparganietum erecti (szuwar jeżogłówkowy)
      
    GrAss.szuwary typowe z gatunkami z Magnocaricion
    
      Ass.Eleocharitetum palustris
      
      Ass.Equisetetum fluviatilis (szuwar skrzypowy)
      
      Ass.Phragmitetum australis (szuwar trzcinowy)
      
      Ass.Typhetum latifoliae (szuwar szerokopałkowy)
      
      Ass.Acoretum calami (szuwar tatarakowy)
      
    GrAss.szuwary właściwe o zmiennym poziomie wody
    
      Ass.Oenantho-Rorippetum
      
      Ass.Glycerietum maximae (szuwar mannowy)
      
    GrAss.szuwary halofilne
    
      Ass.Scirpetum maritimi (zespół sitowca nadmorskiego)
      
  All.Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe)
  
    GrAss.zbiorowiska dynamicznego kręgu olsów
    
      Ass.Cladietum marisci (szuwar kłociowy)
      
      Ass.Thelypteridi-Phragmitetum
      
      Ass.Cicuto-Caricetum pseudocyperi
      
      Ass.Iridetum pseudacori (szuwar kosaćcowy)
      
    GrAss.zbiorowiska wysokich turzyc lub o grubych rozłogach
    
      Ass.Caricetum ripariae
      
      Ass.Caricetum acutiformis
      
      Ass.Caricetum paniculatae
      
    GrAss.zwykle torfotwórcze zb. turzyc kępkowych lub rozłogowych
    
      Ass.Caricetum rostratae
      
      Ass.Caricetum elatae (zespół turzycy sztywnej)
      
      Ass.Caricetum appropinquatae
      
    GrAss.zbiorowiska łąk turzycowych
    
      Ass.Caricetum distichae
      
      Ass.Caricetum gracilis (zespół turzycy zaostrzonej)
      
      Ass.Caricetum vesicariae
      
    GrAss.nietorfotwórcze szuwary turz. lub traw. na ter. zalew.
    
      Ass.Caricetum vulpinae
      
      Ass.Phalaridetum arundinaceae (szuwar mozgowy)
      
    GrAss.odosobniona grupa (Magnocaricion)
    
      Ass.Caricetum buxbaumii (szuwar turzycy Buxbauma)
      
  All.Sparganio-Glycerion fluitantis (zbiorowiska średnio wysokich bylin zarastających płytkie wody płynące)
  
    Ass.Sparganio-Glycerietum fluitantis (szuwar rogożowy)
    
    Ass.Glycerietum plicatae (szuwar manny fałdowanej)
    
    Ass.Leersietum oryzoidis
    
    Ass.Nasturtietum officinalis