(zespół) Ass.Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felföldy 1943

zbiorowisko powoju i perzu właściwego

Zmienny jakościowo i ilościowo udział gatunków charakterystycznych ze zbiorowisk ruderalnych (, ), muraw kserotermicznych () i termofilnych okrajków ().

Convolvulus arvensis-Agropyretum repentis
18.07.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis — zespół centralny, ChAss.= ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Convolvulo-Agropyrion repentis ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Agropyretalia intermedio-repentis ⇒ ChCl.