atlas-roslin.pl

(zbiorowisko) Zb.Quercus robur-Carex elongata Sokoł. 1972

dębniak turzycowy
Carici elongatae-Quercetum Sok. 1972

drzewostan dębowy; w runie kombinacja gatunków z Alnetea glutinosae, Vaccinio-Piceetea, Molinio-Arrhenatheretea, Phragmintetea, Scheuchzerio-Caricetea

zbiorowiska leśne Alnion glutinosae zbiorowiska leśne Alnion glutinosae zbiorowiska leśne Alnion… zbiorowiska leśne …zbiorowiska leśne Alnion glutinosaeBetula pubescens-Thelypteris palustris (sosnowo-brzozowy las bagienny)

charakterystyczna kombinacja gatunków zbiorowiska (ChSC Zb.) Zb.Quercus robur-Carex elongata

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zbiorowiska Zb.Quercus robur-Carex elongata

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne grupy zespołów (Ch GrAss.) GrAss.zbiorowiska leśne Alnion glutinosae (olsy)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)