atlas-roslin.pl

(rząd) O.Trifolio repentis-Plantaginetalia majoris(R. Tx. et Preising in R. Tx. 1950 em. Sissingh 1969) Brzeg 1991 ex Balcerkiewicz et Pawlak 2001[229] [🔉 tri·fo·li·o re·pen·tis plan·ta·gi·ne·ta·li·a ma·jo·ris]

pastwiska i wydepczyska, żyzne, wilgotne lub zalewane
Agrostietalia stoloniferaeOberd. in Oberd. et al. 1967 p.p.[229] · Plantaginetalia majorisR.Tx et Preising in R.Tx. 1950 em. auct. nom.ambig.[229] · Plantagini-PrunelletaliaEllmauer et Mucina 1993[229] · Potentillo-PolygonetaliaR.Tx. 1947 nom.illeg. p.p.[229] · Trifolio-Plantaginetalia(R.Tx. 1947) Brzeg 1991 (pro nom.nov.) nom.inval.[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Rząd użyty w systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Zawiera dwa związki, z których All.Potentillion anserinaeAgropyro-Rumicion crispi w systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ jest w rządzie O.Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae, a związek All.Cynosurion jest w rzędzie O.Arrhenatheretalia. [MS (2024-3-16)]
• Część zespołów ujętych wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ w związku All.Polygonion avicularis jest wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/ w związku All.Cynosurion [MS (2024-3-17)]
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Antropogeniczne, głównie półnaturalne zbiorowiska pastwisk i wydepczysk. Rozwijają się na różnych siedliskach, uwarunkowane są głównie sposobem i intensywnością użytkowania.
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Trifolio repentis-Plantaginetalia majoris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Trifolio repentis-Plantaginetalia majoris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (ChCl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea (łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże)

Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
ChCl.
🟡 
Achillea millefolium s.str. (krwawnik pospolity (s.str.))
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia)
ChCl.
🟢 
Agrostis gigantea (mietlica olbrzymia) [optimum]
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
ChCl.
🟢 
Alopecurus pratensis (wyczyniec łąkowy)
Avenula pubescens (owsica omszona)
ChCl.
🟢 
Avenula pubescens (owsica omszona)
Briza media (drżączka średnia)
ChCl.
🟡 
Briza media (drżączka średnia) [optimum]
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
ChCl.
🔵 
Cardamine pratensis (rzeżucha łąkowa)
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
ChCl.
🟢 
Centaurea jacea (chaber łąkowy)
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
ChCl.
🟢 
Cerastium holosteoides (rogownica pospolita)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
ChCl.
🟡 
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
ChCl.
🟢 
Euphrasia rostkoviana (świetlik łąkowy)
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
ChCl.
🟢 
Festuca pratensis (kostrzewa łąkowa)
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
ChCl.
🔵 
Festuca rubra agg. (kostrzewa czerwona agg.)
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
ChCl.
🟡 
Festuca rubra s.str. (kostrzewa czerwona s.str.)
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
ChCl.
🟢 
Holcus lanatus (kłosówką wełnistą)
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
ChCl.
🟢 
Lathyrus pratensis (groszek łąkowy)
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
ChCl.
🔵 
Leontodon hispidus (brodawnik zwyczajny)
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
ChCl.
🟡 
Lysimachia nummularia (tojeść rozesłana)
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
ChCl.
🟢 
Phleum pratense s.str. (tymotka łąkowa s.str.)
Plantago lanceolata (babka lancetowata)
ChCl.
🟢 
Plantago lanceolata (babka lancetowata) [ssp. lanceolata]
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
ChCl.
🟢 
Poa pratensis (wiechlina łąkowa)
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna)
ChCl.
🟢 
Poa trivialis (wiechlina zwyczajna) [optimum]
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
ChCl.
🔵 
Prunella vulgaris (głowienka pospolita)
Ranunculus acris (jaskier ostry)
ChCl.
🟢 
Ranunculus acris (jaskier ostry)
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
ChCl.
🟡 
Ranunculus repens (jaskier rozłogowy)
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus minor (szelężnik mniejszy)
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
ChCl.
🟢 
Rhinanthus serotinus (szelężnik większy)
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony)
ChCl.
🟡 
Rhytidiadelphus squarrosus (fałdownik nastroszony) [optimum]
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
ChCl.
🟢 
Rumex acetosa (szczaw zwyczajny)
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
ChCl.
🟡 
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.)) [f.]
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
ChCl.
🟢 
Trifolium pratense (koniczyna łąkowa)
Vicia cracca (wyka ptasia)
ChCl.
🟢 
Vicia cracca (wyka ptasia)
🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Trifolio repentis-Plantaginetalia majoris

🟢🔸 All.Cynosurion - żyzne pastwiska na niżu i w górach - żyzne pastwiska na niżu i w górach
🟡🔸 Ass.Anthoxantho-Agrostietum tenuis - górskie pastwiska mietlicowe - górskie pastwiska mietlicowe
🟡 Ass.Caretum carvi - pastwisko przywrotnikowe z kminkiem - pastwisko przywrotnikowe z kminkiem
🟢 Ass.Festuco-Cynosuretum - górskie pastwisko kostrzewowe - górskie pastwisko kostrzewowe
🔵 Ass.Festuco pratensis-Plantaginetum - wydepczysko wysokogórskie - wydepczysko wysokogórskie
🟢 Ass.Juncetum tenuis - drogi leśne z sitem chudym * - drogi leśne z sitem chudym
🟡 Ass.Lolio-Cynodontetum dactyli - murawa cynodonowa - murawa cynodonowa
🟢🔸 Ass.Lolio-Cynosuretum - żyzne pastwiska świeże * - żyzne pastwiska świeże
🟡 Ass.Lolio-Plantaginetum - wydeptywane trawniki * - wydeptywane trawniki
🔵 Ass.Lolio-Polygonetum arenastri - wydepczysko z życicą i rdestem ptasim * - wydepczysko z życicą i rdestem ptasim
🟢🔸 Ass.Prunello-Plantaginetum - żyzne drogi leśne * - żyzne drogi leśne
🟢 All.Potentillion anserinae - murawy zalewowe - murawy zalewowe
🟢 Ass.Potentilletum anserinae - zespół mietlicy i pięciornika gęsiego * - zespół mietlicy i pięciornika gęsiego
🟢 Ass.Junco compressi-Trifolietum repentis - wydepczyska z ostrzewem spłaszczonym i sitem ścieśnionym - wydepczyska z ostrzewem spłaszczonym i sitem ścieśnionym
🟢 Ass.Ranunculetum repentis - zbiorowiska jaskra rozłogowego * - zbiorowiska jaskra rozłogowego
🟢 Ass.Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati - pastwiska z wyczyńcem kolankowym i mietlicą rozłogową * - pastwiska z wyczyńcem kolankowym i mietlicą rozłogową
🔵 Ass.Rorippo-Agrostietum - zespół mietlicy rozłogowej na kamieńcach rzek karpackich - zespół mietlicy rozłogowej na kamieńcach rzek karpackich
🟢 Ass.Potentillo-Festucetum arundinaceae - pastwiska i wydepczyska z kostrzewą trzcinowatą - pastwiska i wydepczyska z kostrzewą trzcinowatą
🟢🔸 Ass.Mentho longifoliae-Juncetum inflexi - zespół situ sinego i mięty długolistnej - zespół situ sinego i mięty długolistnej
🟡 Ass.Potentilletum reptantis - płaty pięciornika rozłogowego * - płaty pięciornika rozłogowego
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji