atlas-roslin.pl

(związek) All.Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 1932

dąbrowy acydofilne (kwaśne dąbrowy)

odpowiada siedlisku „kwaśne dąbrowy (9190)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Quercion robori-petraeae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Quercion robori-petraeae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Quercetea robori-petraeae (atlantyckie lasy acydofilne)