atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Polygonetum calcati Lohm. 1952

Polygonion avicularis Polygonion avicularis Polygonion avicularis Polygonion avicula…Polygonion avicularisEragrostio-Polygonetum avicularisRumici-Spergularietum rubrae

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Polygonetum calcati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Polygonetum calcati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygonion avicularis (murawy dywanowe) ⇒ ChO.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)