atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Salicetum silesiacae Parusel 1991

zespół wierzby śląskiej

odpowiada siedlisku „subalpejskie zarośla wierzbowe ... (4080)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Salicetum silesiacae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Salicetum silesiacae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)