atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Pino cembrae-PiceetumMyczkowski et Lesiński 1974

górski bór limbowo-świerkowy
Cembro-Piceetum Myczk. 1970

Odpowiada siedlisku „górski bór limbowo-świerkowy (9420)” z wykazu siedlisk przyrodniczych o znaczeniu wspólnotowym. Płaty boru świerkowego o luźnym zwarciu, z jednostkową obecnością sosna limba (Pinus cembra) i modrzew europejski (Larix decidua). Matuszkiewicz umieszcza ten zespół jedynie jako formę Ass.Plagiothecio-Piceetum tatricum [14]. Zespół tej jest podstawą do wyróżnienia siedliska przyrodniczego o znaczeniu wspólnotowym pod kodem - 9420 - górski bór limbowo-świerkowy. Jego występowanie jest ograniczone do niewielkiego obszaru pomiędzy zwartym borem świerkowym regla górnego a zaroślami kosodrzewiny w granitowych wysokogórskich partiach Tatrach Wysokich. Górskie bory limbowo-świerkowe rosną przede wszystkim na stromych stokach oraz w strefie gornej granicy lasu, gdzie nie dochodzi do silnego zwarcia drzewostanów. [48]

zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion zespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion zespoły wysokogórskie Va… zespoły wysokogórs…zespoły wysokogórskie Vaccinio-PiceenionPlagiothecio-Piceetum tatricum (górnoreglowa świerczyna karpacka)Bazzanio-Piceetum (dolnoreglowa świerczyna na torfie)

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Pino cembrae-Piceetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Pino cembrae-Piceetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)