atlas-roslin.pl

(klasa) Cl.Polygono arenastri-Poetea annuaeRivas-Martínez 1975[535.2] [🔉 po·ly·go·no a·re·nas·tri po·e·te·a an·nu·ē]

zbiorowiska silnie wydeptywane · spodzichy · zbiorowiska dywanowe
Coronopodo-PolygoneteaLohmeyer 1970 nom. inval.[229] · Plantaginetea majorisR.Tx et Preising in R.Tx. 1950 p.min.p. nom. rejec.[229] · Polygono arenastri-Poetea annuaeRivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez et al. 1991[229] · Polygono-Poeteaskr. [🔉 po·ly·go·no po·e·te·a] · Polygono-Poetea annuaeRivas-Martínez 1975[229/gł.]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Zbiorowiska tej klasy w innych ujęciach, np. /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/, są umieszczane w klasie Cl.Molinio-Arrhenatheretea w związku All.Polygonion avicularis. [MS (2024-3-6)]
• W innych ujęciach, np. /Ratyńska et al. (2010) [229]/ i /Chytrý (2009) [535.2]/, zbiorowiska wydeptywane (zwłaszcza w mniej wilgotnym klimacie, okresowo wysychające i z dominacją roślin jednorocznych) są wyodrębniane w osobną klasę Cl.Polygono arenastri-Poetea annuae. [MS (2024-3-6)]
Zbiorowiska miejsc silnie wydeptywanych (ścieżki, przydroża, podwórka, place zabaw, boiska, trotuary, perony kolejowe itp.), o charakterze pionierskim lub powstałe w wyniku regresji pod wpływem stresów, np. ścieżki wśród innej roślinności; w formie niskiej, mniej lub bardziej zwartej murawy (zbiorowiska dywanowe, spodzichy). Charakterystyczne jest okresowe silne uszkadzanie części nadziemnych roślin lub całkowite niszczenie roślin. Zbiorowiska ubogie florystycznie, z dużym udziałem gatunków jednorocznych (drobnych terofitów, szczególnie w miejscach silniej zaburzanych), gatunków ruderalnych, o krótkim cyklu życiowym, odpornych na stres (okresowy niedobór wody, uszkodzenia mechaniczne), tworzących liczne diaspory; rośliny są przeważnie niskie, czasem skarlałe, o elastycznych pędach, ± przylegające do podłoża.

space

Są to ugrupowania głównie antropogeniczne (ale też na ścieżkach zwierzęcych, przy wodopojach), siedlisk ruderalnych, umiarkowanie nitrofilne, na ogół światłolubne, często wyspecjalizowane. W uwagi na podobny charakter stresu mechanicznego liczne gatunki są wspólne ze zbiorowiskami pastwisk.

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟢oba źródła; 🟡[229]; 🔵[14]; 🟣(+)inne źródła. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką.

charakterystyczna kombinacja gatunków klasy (ChSC Cl.) Cl.Polygono arenastri-Poetea annuae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

syntaksony poniżej (podrzędne do) Cl.Polygono arenastri-Poetea annuae

🟡 O.Polygono arenastri-Poetalia annuae - zb. miejsc silnie wydeptywanych - zb. miejsc silnie wydeptywanych
🟡 All.Saginion procumbentis - zb. wydeptywane podłoży szkieletowych - zb. wydeptywane podłoży szkieletowych
🟢 Ass.Sagino procumbentis-Bryetum argentei - zespół prątnika i karmnika rozesłanego * - zespół prątnika i karmnika rozesłanego
🔵 Ass.Bryo-Saginetum saginoidis
🟣 Ass.Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri - suche wydepczyska z miłką drobną i rdestem ptasim - suche wydepczyska z miłką drobną i rdestem ptasim
🟢 Ass.Herniarietum glabrae - wydepczyska z połonicznikiem nagim * - wydepczyska z połonicznikiem nagim
🟢 Ass.Polygonetum calcati - wydepczyska z rdestem macierzankowatym * - wydepczyska z rdestem macierzankowatym
🟢 Ass.Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae - wydepczyska z muchotrzewem polnym - wydepczyska z muchotrzewem polnym
🟣 Ass.Lolio perennis-Matricarietum discoideae - wydepczyska z rumiankiem bezpromieniowym - wydepczyska z rumiankiem bezpromieniowym
🟡 Ass.Poo annuae-Oxalidetum corniculatae - zespół szczawiku rożkowatego i wiechliny rocznej * - zespół szczawiku rożkowatego i wiechliny rocznej
🟣 Ass.Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubrae - wydepczyska z muchotrzewem polnym (górskie?) - wydepczyska z muchotrzewem polnym (górskie?)
🟡 All.Polygono-Coronopodion squamati - zb. miejsc wydeptywanych stosunkowo żyznych - zb. miejsc wydeptywanych stosunkowo żyznych
🟢 Ass.Poetum annuae - wydeptywane murawki wiechliny rocznej * - wydeptywane murawki wiechliny rocznej
🟢 Ass.Poo annuae-Coronopodetum squamati - azotolubne wydepczyska z wronogiem grzebieniastym - azotolubne wydepczyska z wronogiem grzebieniastym
🟡 Ass.Matricario matricarioidis-Polygonetum arenastri - zsp. rumianku bezpromieniowego i rdestu macierzank. * - zsp. rumianku bezpromieniowego i rdestu macierzank.
🟡 Ass.Polygono arenastri-Lepidietum ruderalis - zespół pieprzycy gruzowej i rdestu ptasiego - zespół pieprzycy gruzowej i rdestu ptasiego
🟣 Ass.Polygonetum arenastri - zespół rdestu macierzankowatego s.l. * - zespół rdestu macierzankowatego s.l.
🟡 Ass.Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri - wydepczyska z suchotrawem twardym - wydepczyska z suchotrawem twardym
🟡 Ass.Chenopodio glauci-Puccinellietum - zespół komosy sinej i mannicy odstającej - zespół komosy sinej i mannicy odstającej
opracowany na podstawie: 🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - obu; 🟣 - (+)inne źródła; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji