atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Hottonietum palustris R.Tx. 1937

zespół okrężnicy bagiennej
Hottonietum palustris
03.06.2004 copyright © by Piotr Sikorski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Hottonietum palustris

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Hottonietum palustris — ChAll.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Hottonietum palustris

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Hottonion (zakorzenione i zanurzone rośliny wód płytkich)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Potametalia (zbiorowiska roślin pływających lub zanurzonych) ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Potametea