atlas-roslin.pl

(związek) All.Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931 ex Aich. 1933

murawy dywanowe (spodziochy)(zbiorowiska miejsc wydeptywanych)

Antropogeniczne, umiarkowanie nitrofilne zbiorowiska miejsc silnie wydeptywanych.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Polygonion avicularis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Polygonion avicularis — ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Polygonion avicularis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Plantaginetalia majoris (zbiorowiska muraw dywanowych)