atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae

łozowiska

zarośla krzewiastych wierzb, głównie wierzba uszata (Salix aurita) i wierzba szara (Salix cinerea), także występuje kruszyna pospolita (Frangula alnus), w podroście: olsza czarna (Alnus glutinosa), brzoza omszona (Betula pubescens), brzoza brodawkowata (Betula pendula)

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.zbiorowiska zaroślowe Alnion glutinosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Alnion glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Alnetalia glutinosae ⇒ ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe)