atlas-roslin.pl

flora i jej składniki

flora

Flora to ogół gatunków roślin rosnących na danym terenie w określonym czasie. Terminu tego używa się też w zawężonym zakresie w odniesieniu do określonego biotopu (flora torfowisk), formacji roślinnej (flora lasów), grupy taksonomicznej (flora roślin naczyniowych) lub ekologicznej (flora synantropijna).

space

endemit

endemit to gatunek występujący wyłącznie na małym obszarze, czasem na pojedynczym stanowisku; endemity są z tego powodu gatunkami szczególnie narażonymi na wyginięcie

flora rodzima

apofity

Flora za wyłączeniem antropofitów tj. bez gatunków obcego pochodzenia. Rośliny rodzime określa się mianem apofitów lub roślin autochtonicznych.

antropofity

Antropofit to gatunek obcego pochodzenia na danym terenie (gatunek alochtoniczny, w przeciwieństwie do flory rodzimej składającej się z gatunków autochtonicznych).

space

metafity — gatunki obcego pochodzenia trwale zadomowione we florze tj. skutecznie rozmnażające się i przez to zdolne do trwałej obecności we florze danego terenu

space

metafity

archeofity

kenofity

epekofity

agriofity

hemiagriofity

holoagriofity

Metafity to część gatunków obcego pochodzenia (antropofitów) która jest trwale zadomowione we florze tj. skutecznie rozmnaża się na terenie flory i przez to zdolna jest do trwałej w niej obecności.

space

archeofity — zawleczone przed 1500 rokiem, tj. w czasach prehistorycznych lub wczesnohistorycznych

space

Kenofity dzieli się ze względu na rodzaj siedlisk w jakich występują na:

space

hemiagriofity — gatunki zadomowione w siedliskach półnaturalnych

holoagriofity — gatunki zadomowione w siedliskach naturalnych

space

diafity

Diafity to część roślin obcego pochodzenia (antropofitów) która nie jest trwale zadomowiona na terenie flory. Tj. pojawiają się przejściowo np. z zawlekanych nasion, lecz w warunkach miejscowych nie są w stanie skutecznie rozmnażać się i propagować.

space

efemerofity — gatunki przejściowo zawlekane (np. z surowcami z innych rejonów geograficznych)

space

efemerofity

Efemerofity to część diafitów tj. niezadomowionych trwale gatunków, która jest przejściowo zawlekana, często w postaci nasion wraz ze sprowadzanymi surowcami pochodzenia roślinnego. Po skiełkowaniu utrzymują się krótkotrwale w danym miejscu.

ergazjofigofity

Ergazjofigofity to część diafitów tj. niezadomowionych trwale gatunków, która przejściowo dziczeje z uprawy, nie jest jednak w stanie samodzielnie dłużej utrzymywać się w danym miejscu.