atlas-roslin.pl

rośliny synantropijne

rośliny synantropijne

rośliny ruderalne

Specyficzną grupą gatunków synantropijnych są gatunki inwazyjne. Są to gatunki obcego pochodzenia, które w sprzyjających dla siebie warunkach potrafią opanowywać siedliska - zwłaszcza te poodane antropopresji - wyjątkowo tylko wkraczając do siedlisk o charakterze naturalnym. Przykładem jest niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora) masowo występujący wzdłuż dróg leśnych i w strefie silnej nierównowagi ekosystemu w lasach - w miejscach zbliżonych do naturalnych zastępowany jest on przez rodzimy niecierpek pospolity (Impatiens noli-tangere). Część gatunków inwazyjnych jest ujęta w ministerialnej liście „gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym”.
Wiele gatunków roślin synantropijnych to mniej lub bardziej zadomowione gatunki obcego pochodzenia. Bardzo ważną grupę roślin synantropijnych stanowią chwasty tj. rośliny niepożądane w uprawach.
Rośliny synantropijne to inaczej rośliny towarzyszące człowiekowi. Wyrastają w pobliżu ludzkich osiedli i budowli, na poboczach dróg, śmietniskach i terenach silnie zdegradowanych (czyli na siedliskach ruderalnych). Rosną na terenach o charakterze antropogenicznym tj. o charakterze nadanym w znacznym stopniu przez człowieka - np. na terenach uprawnych. Wkraczają też na tereny poddane mniejszemu lub większemu (niekoniecznie świadomemu) oddziaływaniu człowieka - czyli poddane antropopresji. Rośliny synantropijne to inaczej rośliny towarzyszące człowiekowi. Wyrastają w pobliżu ludzkich osiedli i budowli, na poboczach dróg, śmietniskach i terenach silnie zdegradowanych (czyli na siedliskach ruderalnych). Rosną na terenach o charakterze antropogenicznym tj. o charakterze nadanym w znacznym stopniu przez człowieka - np. na terenach uprawnych. Wkraczają też na tereny poddane mniejszemu lub większemu (niekoniecznie świadomemu) oddziaływaniu człowieka - czyli poddane antropopresji.
objaśnienie skrótów