atlas-roslin.pl

(grupa zespołów) GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion

Vaccinio-Piceenion Vaccinio-Piceenion Vaccinio-Piceenion Vaccinio-PiceenionVaccinio-Piceenionzespoły wysokogórskie Vaccinio-Piceenion (grupa borów świerkowych)

charakterystyczna kombinacja gatunków grupy zespołów (ChSC GrAss.) GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych grupy zespołów GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Piceion abietis (bory świerkowe i jodłowe)

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Piceetalia abietis

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Vaccinio-Piceetea (bory szpilkowe)

syntaksony poniżej (podrzędne do) GrAss.borealne zespoły niżowe Vaccinio-Piceenion

  Ass.Sphagno girgensohnii-Piceetum (borealna świerczyna (na torfie))
  
  Ass.Querco-Piceetum (subborealny wilgotny bór mieszany)