atlas-roslin.pl

lista gatunków roślin Natura 2000

gatunek o znaczeniu wspólnotowym

Gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (w skrócie gatunek o znaczeniu wspólnotowym) jest zdefiniowane w "Ustawie o ochronie przyrody", za Unijną Dyrektywą Siedliskową, jako gatunek który występuje na terenie państw Wspólnoty i należy do którejś z kategorii:
· jest zagrożony (ale w całym swoim zasięgu, nie ograniczając się tylko do tereniu Unii)
· jest podatny na zagrożenie (może w najbliższej przyszłości przesunąć się do kategorii zagrożonych)
· jest rzadki (o niewielkiej populacji)
· to endemit i przy tym o zagrożonych siedliskach.

gatunek o znaczeniu priorytetowym

Gatunek o znaczeniu priorytetowym to taki gatunek o znaczeniu wspólnotowym który (niemal) w całości występuje na terenie Unii Europejskiej i w związku z tym jego los (niemal) całkowicie zależy od ochrony przez Wspólnotę.
Poniżej pełne listy gatunków roślin załącznika do rozporządzenia (Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., 2014 — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2014.1713) [407]) — ale tylko tych występujących w Polsce (ogółem załącznik zawiera 676 pozycje idąc za unijną Dyrektywą Siedliskową). Gatunki pogrupowane są wg status wspólnotowego (czy jest gatunkiem priorytetowym i czy wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000).
Na stronie gatunku, w akapicie "Występowanie" jest podany "status naturowy" w pełnym brzemieniu, ze wskazaniem kodu gatunku i lp. pozycji załącznika rozporządzenia Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., 2014 — w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2014.1713) [407]. Tamże, w sekcji "czerwonolistowej 2016r."[311] jest podany nr załącznika Dyrektywy Siedliskowej.

Na stronie gatunku dodatkowo podane są informacje:

- czy i w jakiej formie podlega ustawowej ochronie gatunków roślin,

- kategoria zagrożenia wyginięciem wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i wg Polskiej Czerwonej Listy Roślin.

niepriorytetowe gatunki o znaczeniu wspólnotowym, wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000

objaśnienie skrótów

gatunki o znaczeniu wspólnotowym, nie wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji