atlas-roslin.pl

lista gatunków roślin Natura 2000

gatunek o znaczeniu wspólnotowym

Gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (w skrócie gatunek o znaczeniu wspólnotowym) jest zdefiniowane w "Ustawie o ochronie przyrody", za Unijną Dyrektywą Siedliskową, jako gatunek który występuje na terenie państw Wspólnoty i należy do którejś z kategorii:
· jest zagrożony (ale w całym swoim zasięgu, nie ograniczając się tylko do tereniu Unii)
· jest podatny na zagrożenie (może w najbliższej przyszłości przesunąć się do kategorii zagrożonych)
· jest rzadki (o niewielkiej populacji)
· to endemit i przy tym o zagrożonych siedliskach.

gatunek o znaczeniu priorytetowym

Gatunek o znaczeniu priorytetowym to taki gatunek o znaczeniu wspólnotowym który (niemal) w całości występuje na terenie Unii Europejskiej i w związku z tym jego los (niemal) całkowicie zależy od ochrony przez Wspólnotę.
Poniżej pełne listy gatunków roślin z wymienionego wyżej załącznika do rozporządzenia — ale tylko tych występujących w Polsce (ogółem załącznik zawiera 657 pozycje). Gatunki pogrupowane są wg status wspólnotowego (czy jest gatunkiem priorytetowym i czy wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000).

Na stronie gatunku dodatkowo podana jest czy i w jakiej formie podlega ustawowej ochronie gatunków roślin, o kategorii zagrożenia wyginięciem wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i wg Polskiej Czerwonej Listy Roślin.

priorytetowe gatunki o znaczeniu wspólnotowym, wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000

po nazwie podany jest kod gatunku i pozycja w załączniku rozporządzenia

niepriorytetowe gatunki o znaczeniu wspólnotowym, wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000

selery błotne (Apium repens)
f
Apium repens
selery błotne

kod 1614, lp.36
lnica wonna (Linaria odora)
f
Linaria odora
lnica wonna

syn. Linaria loeselii; kod 2216, lp.383
elisma wodna (Luronium natans)
f
Luronium natans
elisma wodna

kod 1831, lp.397
sasanka otwarta typowa (Pulsatilla patens ssp. patens)
f
Pulsati. patens pate.
sasan. otwarta typo.

w rozporządzeniu jako Pulsatilla patens; kod 1477, lp.527
objaśnienie skrótów

gatunki o znaczeniu wspólnotowym, nie wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000