atlas-roslin.pl

słownik łacińsko-polski

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
acaulis (planta), acaules (plantae) — bezłodygowa (roślina)
achenium — niełupka
acies — kant
aculeus — kolec
acuminato-ellipticus — zaostrzonoeliptyczny
acuminato-oblongus — zaostrzonopodługowaty
acuminato-ovatus — zaostrzonojajowaty
acutangulus — ostrokanciasty
acutangulus — tępokanciasty
acutus [apex] — ostry
adventiva — korzeń przybyszowy
alligatus — czepiający się
amentum — kotka
angulosus, angulatus — kanciasty
angulus divergentiae — kąt dywergencji
anguste — wąsko-
anguste acuminato-oblongus — wąskozaostrzonopodługowaty
anguste ellipticus — wąskoeliptyczny
anguste lanceolatus — wąskolancetowaty
annulus — pierścień
anthelia — rozrzutka
anthera — pylnik
anthodium — koszyczek
apex — wierzchołek
apicalis, acro- — wierzchołkowy (apikalny)
arcuatus — łukowaty
arista — ość
arylus — osnówka
ascendens — podnoszący się
Ass. — zespół
asymmetrica (basis) — niesymetryczna (nasada)
auriculae, l.poj. auricula — uszka
auxiblastus — długopęd
axilla — pachwina liścia
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
basis — nasada
basis angustata — zwężona (nasada)
basis attenuata — wyciągnięta (nasada)
basis auriculata — uszkowata (nasada)
basis contracta — ściągnięta (nasada)
basis cordata — sercowata (nasada)
basis cuneata — klinowata (nasada)
basis hastata [nasada]oszczepowata
basis reniformis — nerkowata (nasada)
basis rotundato-cuneata — zaokrąglonoklinowata (nasada)
basis sagittata — strzałkowata (nasada)
basis sinuata — zatokowata (nasada)
bostryx, cincinnus (zwarty, silnie skręcony) — wierzchotka śrubowa
brachyblastus — krótkopęd
bractea — podsadka
bractea — przysadka
bracteola — podkwiatek
Bryophyta — mszaki
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
calcar [3D]ostroga
calix — kielich
calyptra — czepek
capitulum — główka
capsula — torebka
carpellum — owocolistek
caudex, caulorrhiza — głowa korzeniowa
caulis (herbaceus), cauloma herbaceum — łodyga zielna
caulis primarius — łodyga główna
cauloid — łodyżka
cauloma lignosum — łodyga zdrewniała
cauloma, caulis — łodyga
circumscriptio, ambitus — obrys
cirrhus — wąs czepny
collum — apofiza
compositus (pilus) [włosek]złożony
concarpium — owoc zbiorowy
cordatum (folium) — sercowaty (liść)
corolla [kwiat]korona
corona arboris [drzewo]korona
corymbothyrsus — podbaldach
corymbus — baldachogrono
culmus — źdźbło
cupula — kupula
cupula, involucrum — szupinka
curvatus — wygięty
cuticula — kutykula
cyma — wierzchotka
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
declinatus — pochylony
decumbens — pokładający się
dens — ząb
dentatus [margo] — ząbkowany
denticulatus [margo] — drobnoząbkowany
deorsum — ku dołowi
depresse — spłaszczono-
descendens — zstępujący
dichlamydeum — okwiat podwójny
distalis — dalszy
divergentia — dywergencja
drepanium — sierpik
drupa, fructus drupaceus — pestkowiec
duplicatio-dentatus [margo], dupliciter dentatus — podwójnieząbkowany
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
ellipticus (folium ellipticum) — eliptyczny
emergentia — emergencja
emersus — wynurzony
epidermis — epiderma
erectus — wzniesiony
erepentus — wpełzający
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
familia — rodzina
fasciculus — pęczek
Fi. — wierność
flexuosus — pogięty
flos, anthos — kwiat
fluitans — płynący
folia alternata — skrętoległe (ulistnienie)
folia bifariam alternata — naprzemianległe (ulistnienie)
folia decussata — nakrzyżległe (ulistnienie)
folia exstipulata — liść bez przylistków
folia integerrimum — blaszka całobrzega
folia integrum — blaszka niepodzielona
folia opposita — naprzeciwległe (liście)
folia pseudoverticillata — nibyokółkowe (ulistnienie)
folia rosularia — różyczka liściowa
folia stipulata — liść z przylistkami
folia trifariam alterna — skrętoległe trójrzędowe ulistnienie
folia verticillata — okółkowe (ulistnienie)
foliolum — listek
folium — liść
folium bipinnatum — podwójnie pierzastozłożony
folium caulinum — listki łodygowe
folium completum — liść pełny
folium compositum — liść złożony
folium cuneatum — klinowaty (liść)
folium decompositum — podwójniezłożony
folium digitatum — dłoniasty
folium divisum — blaszka podzielona
folium emarginatum — wycięty
folium fissum — klapowany
folium hastatum [liść]oszczepowaty
folium imparipinnatum — nieparzysto pierzastozłożony
folium interrupte pinnatum — przerywano pierzastozłożony
folium lobatum — wrębny
folium mucronatum — nasadzone ostrze
folium obcordatum — odwrotniesercowaty
folium palmatifidum — dłoniastoklapowany
folium palmatilobatum — dłoniastowrębny
folium palmatipartitum — dłoniastodzielny
folium palmatisectum — dłoniastosieczny
folium palmatum — dłoniastozłożony
folium paripinnatum — parzysto pierzastozłożony
folium partitum — dzielny
folium petiolatum — liść ogonkowy
folium pinnatifidum — pierzastoklapowany
folium pinnatilobatum — pierzastowrębny
folium pinnatipartitum — pierzastodzielny
folium pinnatisectum — pierzastosieczny
folium pinnatum — pierzastozłożony
folium quinatum — pięciolistkowy
folium ramulinum — listki gałązkowe
folium reniforme — nerkowaty (liść)
folium sagittatum — strzałkowaty (liść)
folium sectum — sieczny
folium septenatum — siedmiolistkowy
folium sessile — liść siedzący
folium simplex — liść pojedynczy
folium spathulatum — łopatkowate
folium ternatum — trójlistkowy
folium triangulatum — trójkątny
folium trullatum — jajowatorombowaty
folliculus, folikul — mieszek
forma coronae — kształt korony
forma, circumscriptio propria — kształt
forma, f. — forma
fornicum — osklepka
frons, gen. sg. frondis — pęd
frons, gen. sg. frondis [mech]pęd
frons, gen. sg. frondis [paproć]liść
fructus congregati — owocostan
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
gemma — pąk
gemma adventitia — pąk przybyszowy
gemma alabastrum — pąk kwiatowy
gemma axillaris — pąk boczny
genus — rodzaj
geotropicus — geotropowy
glaber — gładki
glaber, glabrum — nagi
glabratus, glabrescens — łysy
glabriusculus — prawie nagi
glomeratus — kłębik
gluma inferior — plewa dolna
granum pollinis — ziarno pyłku
grosse dentatus — gruboząbkowany
gynophorum — gynofor
gynostemium — prętosłup
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
habitus — pokrój
habitus fruticum — pokrój krzewu
herbaceus — zielny
horizontalis — poziomy
hypanthium, receptaculum — hypancjum
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
imbricatus — dachówkowaty
implexis — wplatający się
incisio — wcięcie [drobne]
incisura — wcięcie [duże]
indumentum [owłosienie]pokrycie
inferne — w dole
inferus — dolny
inflorescentia cymosa — kwiatostan wierzchotkowy
inflorescentia racemosa — kwiatostan groniasty
infra- (gr. hypo-) — na dole
inter- (gr. meso-) — między
intermedius — środkowy
internodium — międzywęźle
involucellum — pokrywki
involucrum — pokrywy
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
jugum — para listków
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
labellum — warżka
lanceolatus — lancetowaty
lat. ochrea — gatka
late — szeroko-
late ellipticus — szerokoeliptyczny
late ovatus — szerokojajowaty
lenticella — przetchlinka
lignosus — drzewiasta
lignosus — zdrewniały
linea phyllotaxis — helisa genetyczna
lineari-lanceolatus — równowąskolancetowaty
lineari-oblongus — równowąskopodługowaty
lobus, l.mn. lobi — klapa
loculamentum, microsporangium — komora pyłkowa
lodiculae — łuszczki
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
metableastema — metablastem
monochlamydeum — okwiat pojedynczy
multangularis — wielokanciasty
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
N-merus — N-krotność
natans — pływający
nodus — węzeł
nutans — zwisły
nux — orzech
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
ob- — odwrotnie-
oblanceolatum — odwrotnielancetowaty
obliqua (basis) — skośna (nasada)
obliquus — ukośny
oblongo-ellipticus — podługowatoeliptyczny
oblongo-ovatus — podługowatojajowaty
oblongus — podługowaty
obovatus, folium obovatum — odwrotniejajowaty
obtusa [basis] [nasada]tępa
obtusatus [apex] — stępiony
obtuse acutus — tępawy
obtuse quadrangularis — tępoczterokanciasty
obtuse triangularis — tępotrójkanciasty
obtusus [apex] [wierzchołek]tępy
operculum — wieczko
orthostichus — prostnica
orthotropicus — ortotropowy
ovarium — zalążnia
ovatus, folum ovatum — jajowaty
ovulum — zalążek
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
paleae inferiores — plewka dolna
paleae superior — plewka górna
palmati- — dłoniasto-
panicula — wiecha
papilla — papilla
papillosus — z papillami
papillosus [mech]brodawkowana
pappus — pappus
pedicellus — szypułka
pedicellus [flos] — szypułka kwiatu
pedunculus — szypuła
pendulus — zwieszony
pericarpium — owocnia
perigonium, perianthium — okwiat
perystom — ozębnia
petalum — płatki korony
petiolulus — ogoneczek
petiolus — ogonek liściowy
phyllodium — liściak
phyllotaxis — ulistnienie
pilus, l.mn. pili — włosek
pinnati- — pierzasto-
pistillum — słupek
plantae cormophytae — kormofity
pleiochasium — wierzchotka wieloramienna
pollinium — pyłkowina
prostratus, procumbens — rozesłany
proximalis — bliższy
pruinosus — oszroniony
pseudoverticillus — nibyokółek (liściowy)
puberulus — omszony
pubescentia — omszenie
putamen — pestka
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
quadrangularis — czterokanciasty
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
racemus — grono
radices fibrosae — system korzeniowy wiązkowy
radix — korzeń
radix planciformis, radix tabuliformis — korzeń szkarpowy
rami laterales — łodygi boczne
rami structurales, axillae structurales — gałęzie szkieletowe
rami, l.poj. ramus — gałęzie
ramificatio — rozgałęzianie się
ramosum (trichoma, pilus) [włosek]rozgałęziony
ramulus, l.mn. ramuli — gałązka
receptaculum — receptakulum
rectus — prosty
repens, reptans — płożący się
rhachis — osadka liścia
rhipidium — wachlarzyk
rhizoma — kłącze
rhombeus, folium rhombeum — rombowaty
rotundata [basis] [nasada]zaokrąglona
rotundate-ovatus — okrągłojajowaty
rotundatus [apex] [wierzchołek]zaokrąglony
rotundus, rotundatus, orbiculatus, circularis — okrągły
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
S., C. — stałość
scandens — wspinający się
scapus — głąbik
scariosus — suchobłoniasty
segmentum — odcinek [segment]
sepala — działki
sigmoideus — esowaty
siliqula — łuszczyna
siliqula — łuszczynka
simplex (trichoma, pilus); l.mn. pili simplices [włosek]prosty
spadix — kolba
species — gatunek
spica — kłos
spiculae — kłosek
spina — cierń
squama — łuska
squamiformis — łuskowaty (włosek)
staminodium — prątniczki
stigma — znamię słupka
stipulae — przylistki
stolo, stolonis — rozłogi
strictus — prosto wzniesiony
strobilus — szyszka
stylus — szyjka słupka
subcordata (basis) — płytkosercowata (nasada)
submersus, demersus — zanurzony
subrotundus — okrągławy
subspecies, subsp., ssp., s.s. — podgatunek
superne — w górze
supernus — najwyższy
superus — górny
supra — nad
sursum — ku górze
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
tepalum — listek okwiatu
teres — obły
thalamus — dno koszyczka
theca [mech]puszka
theca, microsynagium — worek pyłkowy
thyrsus — tyrs
tomentosus — kutnerowaty
torus — dno kwiatowe
transverse ... — poprzecznie-
triangularis — trójkanciasty
trichoma — trichom
trichoma furcatum — rozwidlony (włosek)
trichoma glandulosum — gruczołowaty (włosek)
trichoma hamulatum, uncinatum — haczykowaty (włosek)
trichoma peltatum — tarczowaty (włosek)
trichoma plumosum — pierzasty (włosek)
trichoma stellatum — gwiazdkowaty (włosek)
truncata [basis] [nasada]ucięta
truncatus [apex] [wierzchołek]ucięty
truncus — pień
tubus corollae — rurka korony
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
umbella — baldach
umbella composita — baldach złożony
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
varietas, var. — odmiana
vena, nervus — żyłka
venatio, nervatio — użyłkowanie
verruca — brodawka
verrucosus — brodawkowaty
verruculosus — drobno brodawkowaty
verticalis — pionowy
verticillastrum — nibyokółek kwiatowy
verticillus — okółek
volubilis — wijący się
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V