atlas-roslin.pl

słownik łacińsko-polski

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
achenium — niełupka
acies — kant
aculeus — kolec
acuminato-ellipticus — zaostrzonoeliptyczny
acuminato-oblongus — zaostrzonopodługowaty
acuminato-ovatus — zaostrzonojajowaty
acutangulus — ostrokanciasty
acutangulus — tępokanciasty
acutus [apex] — ostry
adventiva — korzeń przybyszowy
amentum — kotka
angulus divergentiae — kąt dywergencji
anguste — wąsko-
anguste acuminato-oblongus — wąskozaostrzonopodługowaty
anguste ellipticus — wąskoeliptyczny
anguste lanceolatus — wąskolancetowaty
annulus — pierścień
anthelia — rozrzutka
anthera — pylnik
anthodium — koszyczek
apex — wierzchołek
apicalis, acro- — wierzchołkowy (apikalny)
arista — ość
arylus — osnówka
asymmetrica (basis) — niesymetryczna (nasada)
auriculae, l.poj. auricula — uszka
axilla — pachwina liścia
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
basis — nasada
basis angustata — zwężona (nasada)
basis attenuata — wyciągnięta (nasada)
basis auriculata — uszkowata (nasada)
basis contracta — ściągnięta (nasada)
basis cordata — sercowata (nasada)
basis cuneata — klinowata (nasada)
basis hastata — oszczepowata
basis reniformis — nerkowata (nasada)
basis rotundato-cuneata — zaokrąglonoklinowata (nasada)
basis sagittata — strzałkowata (nasada)
basis sinuata — zatokowata (nasada)
bostryx, cincinnus (zwarty, silnie skręcony) — wierzchotka śrubowa
bractea — podsadka
bractea — przysadka
bracteola — podkwiatek
Bryophyta — mszaki
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
calcar — ostroga
calix — kielich
calyptra — czepek
capitulum — główka
capsula — torebka
carpellum — owocolistek
caudex, caulorrhiza — głowa korzeniowa
caulis (herbaceus), cauloma herbaceum — łodyga zielna
caulis ascendens — podnoszący się pęd
caulis decumbens — pokładający się (pęd)
caulis rectus — wzniesiony (pęd)
caulis repens — płożący się (pęd)
cauloid — łodyżka
cauloma — łodyga
circumscriptio, ambitus — obrys
cirrhus — wąs czepny
collum — apofiza
concarpium — owoc zbiorowy
cordatum (folium) — sercowaty (liść)
corolla — korona
corymbothyrsus — podbaldach
corymbus — baldachogrono
cupula — kupula
cupula, involucrum — szupinka
cyma — wierzchotka
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
dens — ząb
dentatus [margo] — ząbkowany
denticulatus [margo] — drobnoząbkowany
deorsum — ku dołowi
depresse — spłaszczono-
dichlamydeum — okwiat podwójny
distalis — dalszy
divergentia — dywergencja
drepanium — sierpik
drupa, fructus drupaceus — pestkowiec
duplicatio-dentatus [margo], dupliciter dentatus — podwójnieząbkowany
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
ellipticus (f. ellipticum) — eliptyczny
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
fasciculus — pęczek
flos, anthos — kwiat
folia alternata — skrętoległe (ulistnienie)
folia bifariam alternata — naprzemianległe (ulistnienie)
folia decussata — nakrzyżległe (ulistnienie)
folia exstipulata — liść bez przylistków
folia integerrimum — blaszka całobrzega
folia integrum — blaszka niepodzielona
folia opposita — naprzeciwległe (liście)
folia pseudoverticillata — nibyokółkowe (ulistnienie)
folia stipulata — liść z przylistkami
folia trifariam alterna — skrętoległe trójrzędowe ulistnienie
folia verticillata — okółkowe (ulistnienie)
foliolum — listek
folium — liść
folium bipinnatum — podwójnie pierzastozłożony
folium caulinum — listki łodygowe
folium completum — liść pełny
folium compositum — liść złożony
folium cuneatum — klinowaty (liść)
folium decompositum — podwójniezłożony
folium digitatum — dłoniasty
folium divisum — blaszka podzielona
folium emarginatum — wycięty
folium fissum — klapowany
folium hastatum — oszczepowaty
folium imparipinnatum — nieparzysto pierzastozłożony
folium interrupte pinnatum — przerywano pierzastozłożony
folium lobatum — wrębny
folium mucronatum — nasadzone ostrze
folium obcordatum — odwrotniesercowaty
folium palmatifidum — dłoniastoklapowany
folium palmatilobatum — dłoniastowrębny
folium palmatipartitum — dłoniastodzielny
folium palmatisectum — dłoniastosieczny
folium palmatum — dłoniastozłożony
folium paripinnatum — parzysto pierzastozłożony
folium partitum — dzielny
folium petiolatum — liść ogonkowy
folium pinnatifidum — pierzastoklapowany
folium pinnatilobatum — pierzastowrębny
folium pinnatipartitum — pierzastodzielny
folium pinnatisectum — pierzastosieczny
folium pinnatum — pierzastozłożony
folium quinatum — pięciolistkowy
folium ramulinum — listki gałązkowe
folium reniforme — nerkowaty (liść)
folium sagittatum — strzałkowaty (liść)
folium sectum — sieczny
folium septenatum — siedmiolistkowy
folium sessile — liść siedzący
folium simplex — liść pojedynczy
folium spathulatum — łopatkowate
folium ternatum — trójlistkowy
folium triangulatum — trójkątny
folium trullatum — jajowatorombowaty
folliculus, folikul — mieszek
forma, circumscriptio propria — kształt
fornicum — osklepka
frons — pęd
frons — pęd
frons — liść paproci
fructus congregati — owocostan
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
gemma — pąk
gemma adventitia — pąk przybyszowy
gemma alabastrum — pąk kwiatowy
gemma axillaris — pąk boczny
glomeratus — kłębik
gluma inferior — plewa dolna
granum pollinis — ziarno pyłku
grosse dentatus — gruboząbkowany
gynophorum — gynofor
gynostemium — prętosłup
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
hypanthium, receptaculum — hypancjum
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
incisio — wcięcie [drobne]
incisura — wcięcie [duże]
inferne — w dole
inferus — dolny
inflorescentia cymosa — kwiatostan wierzchotkowy
inflorescentia racemosa — kwiatostan groniasty
infra- (gr. hypo-) — na dole
inter- (gr. meso-) — między
intermedius — środkowy
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
jugum — para listków
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
lanceolatus — lancetowaty
lat. ochrea — gatka
late — szeroko-
late ellipticus — szerokoeliptyczny
late ovatus — szerokojajowaty
linea phyllotaxis — helisa genetyczna
lineari-lanceolatus — równowąskolancetowaty
lineari-oblongus — równowąskopodługowaty
lobus, l.mn. lobi — klapa
loculamentum, microsporangium — komora pyłkowa
lodiculae — łuszczki
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
monochlamydeum — okwiat pojedynczy
multangularis — wielokanciasty
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
N-merus — N-krotność
nux — orzech
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
ob- — odwrotnie-
oblanceolatum — odwrotnielancetowaty
obliqua (basis) — skośna (nasada)
oblongo-ellipticus — podługowatoeliptyczny
oblongo-ovatus — podługowatojajowaty
oblongus — podługowaty
obovatus, folium obovatum — odwrotniejajowaty
obtusa [basis] — tępa
obtusatus [apex] — stępiony
obtuse acutus — tępawy
obtuse quadrangularis — tępoczterokanciasty
obtuse triangularis — tępotrójkanciasty
obtusus [apex] — tępy
operculum — wieczko
orthostichus — prostnica
ovarium — zalążnia
ovatus, folum ovatum — jajowaty
ovulum — zalążek
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
paleae inferiores — plewka dolna
paleae superior — plewka górna
palmati- — dłoniasto-
panicula — wiecha
pappus — pappus
pedicellus — szypułka
pedicellus [flos] — szypułka kwiatu
pedunculus — szypuła
pericarpium — owocnia
perigonium, perianthium — okwiat
perystom — ozębnia
petalum — płatki korony
petiolulus — ogoneczek
petiolus — ogonek liściowy
phyllodium — liściak
phyllotaxis — ulistnienie
pinnati- — pierzasto-
pistillum — słupek
plantae cormophytae — kormofity
pleiochasium — wierzchotka wieloramienna
pollinium — pyłkowina
proximalis — bliższy
pruinosus — owoszczony
pseudoverticillus — nibyokółek (liściowy)
putamen — pestka
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
quadrangularis — czterokanciasty
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
racemus — grono
radices fibrosae — system korzeniowy wiązkowy
radix — korzeń
ramulus — gałązka
ramus — konar, gałęź
receptaculum — receptakulum
rhachis — osadka liścia
rhipidium — wachlarzyk
rhizoma — kłącze
rhombeus, folium rhombeum — rombowaty
rotundata [basis] — zaokrąglona
rotundate-ovatus — okrągłojajowaty
rotundatus [apex] — zaokrąglony
rotundus, rotundatus, orbiculatus, circularis — okrągły
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
scapus — głąbik
segmentum — odcinek [segment]
sepala — działki
siliqula — łuszczyna
siliqula — łuszczynka
spadix — kolba
species — gatunek
spica — kłos
spiculae — kłosek
spina — cierń
squama — łuska
staminodium — prątniczki
stigma — znamię słupka
stipulae — przylistki
stolo, stolonis — rozłogi
strobilus — szyszka
stylus — szyjka słupka
subcordata (basis) — płytkosercowata (nasada)
subrotundus — okrągławy
superne — w górze
supernus — najwyższy
superus — górny
supra — nad
sursum — ku górze
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
tepalum — listek okwiatu
teres — obły
thalamus — dno koszyczka
theca — puszka
theca, microsynagium — worek pyłkowy
thyrsus — tyrs
tomentosus — kutner
torus — dno kwiatowe
transverse ... — poprzecznie-
triangularis — trójkanciasty
trichoma glandulosum — gruczołowaty (włosek)
trichoma peltatum — tarczowaty (włosek)
trichoma ramosum — rozgałęziony (włosek)
trichoma simplex — prosty (włosek)
trichoma stellatum — gwiazdkowaty (włosek)
trichoma, pilus — włosek
truncata [basis] — ucięta
truncatus [apex] — ucięty
tubus corollae — rurka korony
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
umbella — baldach
umbella composita — baldach złożony
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V
vena, nervus — żyłka
venatio, nervatio — użyłkowanie
verticillastrum — nibyokółek kwiatowy
verticillus — okółek
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V