rodzaje podziałów blaszki

blaszka podzielona

lat. folium divisum; niem. Spreitenabschnitten; cz. člěnený list
Definicje głębokości wcięć -wrębnych, -klapowanych, i -dzielnych różnią się u różnych autorów. Np. są różnice pomiędzy wielkościami przyjętymi przez polskich autorów (np. [59s171], [56s19], klapowany wg rysunku w [3]) a tymi przyjętymi u Rothmalera [40s25] i w Květena ČR [71.1s140]. Odpowiednie głębokości wcięć -wrębnych, -klapowanych, u polskich autorów są niemal o klasę większe niż w „zagranicznych” definicjach tych pojęć i zbliżają się odpowiednio do -klapowanych i -dzielnych wg kryteriów przyjętych poza polską literaturą. Przykłady na rysunkach poniżej nawiązują do definicji z [40s25] i [71.1s140]; jak to wygląda wg autorów polskich zostało pokazne przy pomocy wewnętrznego mniej kontrastowego konturu.
Blaszka liściowa podzielona ma wcięcia o różnej głębokości, przekraczające 1/5-1/3 połowy szerokości blaszki (przy wcięciach pierzastych) lub 1/5-1/3 długości blaszki (przy wcięciach dłoniastych); jeśli wcięcia są płytsze to mamy do czynienia z blaszką niepodzieloną o brzegu wcinanym (ząbkowany, karbowanym itd.).

space

W zależności od głębokości wcięć wyróżniamy liście -wrębne, -klapowane, -dzielne, -sieczne

space

W przypadku kolejnego rzędu podziału (odcinki pierwszego rzędu kolejny raz podzielone) stosujemy określenia liczebnikowe: podwójnie, potrójnie itd. np. podwójnie pierzastosieczny.

rodzaje podziału blaszki

pierzasto-

lat. pinnati-; niem. fiederförmig, fiedrig; cz. pařeno-
podzielenie blaszki lisciowej
pierzasto –wrębny, –klapowany, –dzielny, –sieczny
Podzielone na łatki ustawione w dwóch rzędach po obu stronach żyłki głównej blaszki liściowej.

space

dłoniasto-

lat. palmati-; niem. handförmig, fingerförmig; cz. dlanito-
podzielenie blaszki lisciowej
dłoniasto –wrębny, –klapowany, –dzielny, –sieczny
Podzielone wzdłuż linii promieniście rozchodzących się od podstawy blaszki liściowej.

space

-wrębny

lat. folium lobatum; niem. gelappt, -lappig; cz. -laločný

dłoniastowrębny

lat. folium palmatilobatum; niem. handförmig gelappt, 3,5,7-lappig; cz. dlanitolaločný

pierzastowrębny

lat. folium pinnatilobatum; niem. fiederlappig; cz. pařenolaločný
Quercus robur (dąb szypułkowy)
liście pierzastowrębne XL
podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
liście wrębne - o wcięciach głębokich na ok. 1/3 ([71.1s140], [40s25]; nie dalej jak do 1/2 wg. [59s171]) w kierunku żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym)

space

-klapowany

lat. folium fissum; niem. gespalten, -spaltig; cz. -klaný; ros. -лопастныи

dłoniastoklapowany

lat. folium palmatifidum; niem. handförmig gespalten, 3,5,7-spaltig; cz. dlanitoklaný

pierzastoklapowany

lat. folium pinnatifidum; niem. fiederspaltig; cz. pařenoklaný
Acer pseudoplatanus
liście dłoniastoklapowane
podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
liście klapowane - o rozcięciach do około połowy ([71.1s140], [40s25]; do 2/3 wg [59s171]) w kierunku żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym)

space

-dzielny

lat. folium partitum; niem. geteilt, -teilig; cz. -dílný; ros. -раздельныи

dłoniastodzielny

lat. folium palmatipartitum; niem. handförmig geteilt, 3,5,7-teilig; cz. dlanitodílný

pierzastodzielny

lat. folium pinnatipartitum; niem. fiederteilig; cz. pařenodílný
trójdzielny — folium tripartitum; cz. 3dílný
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
liść pierzastodzielny
podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
Przyrostek -dzielne stosuje się dla liści o blaszce rozciętej do około 2/3 ([71.1s140], [40s25]; nie mniej jak 2/3 wg. [59s171]) i głębiej w kierunku żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym); poszczególne odcinki są jeszcze połączone ze sobą.

space

-sieczny

lat. folium sectum; niem. geschnitten, -schnittig; cz. -sečný; ros. -рассеченныи

dłoniastosieczny

lat. folium palmatisectum; niem. handförmig geschnitten, 3,5,7-schnittig; cz. dlanitosečný

pierzastosieczny

lat. folium pinnatisectum; niem. fiederschnittig; cz. pařenosečný
Descurainia sophia
podwójnie pierzastosieczny
podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
liście -sieczne - o rozcięciach dochodących prawie do żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym); poszczególne odcinki są niemal wolne;

odcinek

lat. segmentum; ang. leaf segment; niem. Blattabschnitt, Abschnitte; cz. úkrojek

klapa

lat. valva; cz. chlopeň

łatka

lat. lobus; ang. lobe; niem. Lappen; ros. лопасть
Odcinek, łatka, klapa to wydzielony przez wcięcie fragment blaszki liściowej lub innej stosunkowo płaskiej części rośliny. Stosunkowo płytkie wcięcia tworzą klapy lub łatki, przy głębszych wcięciach używamy bardziej ogólnego określenia odcinki. Np. owoc torebka otwierający się klapami.

space