atlas-roslin.pl

słownik rosyjsko-polski

А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
аксилярные волоски — włoski pachwinowe
антоцеротовые — glewiki
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
бесстебелное (растение) — bezłodygowa (roślina)
боковые ветви/побеги — łodygi boczne
бокоплодные мхи — bocznozarodniowe (mchy)
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
венчик [kwiat]korona
верхоплодные мхи — wierzchołkowozarodniowe (mchy)
ветви — gałęzie
веточка, веточки — gałązka
веточные листья — listki gałązkowe
волосок — włosek
восходящий, приподнимающийся — podnoszący się
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
главный стебель — łodyga główna
голый — nagi
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
досковидный корень — korzeń szkarpowy
дуговидный — łukowaty
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
жилка — żebro
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
завитка — skrętek
завороченный — zawinięty
загнутый — zagięty
заостренно эллиптический — zaostrzonoeliptyczny
зелёные черенки — sadzonki pędowe zielne
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
извилистый — pogięty
изогнутый — wygięty
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
каробочка [mech]puszka
коленчато-восходящий, коленчатый, изломанный — kolankowato podnoszący się, kolankowaty, załamany
колечко — pierścień
колпачок — czepek
корневище — kłącze
корневои отпрыск — odrost korzeniowy
косое (основание) — skośna (nasada)
крона деревя [drzewo]korona
крышечка — wieczko
кутнкула — kutykula
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
ланцетный — lancetowaty
лежачий, стелющийся, распростертый — rozesłany
линеино ланцетный — równowąskolancetowaty
лист полный — liść pełny
лист сидячий — liść siedzący
лист черешчатыи — liść ogonkowy
листорасположение — ulistnienie
листостебелные растения — kormofity
лопасть — klapa
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
мамиллозные (n.pl. мамиллы) — pęcherzykowate komórki liścia (mchy)
махровые цветки — odmiana pełnokwiatowa
междоузел — międzywęźle
метелка — wiecha
мутовка — okółek
мутовчатое листорасположение — okółkowe (ulistnienie)
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
наклоненный — pochylony
неравностороннее (основание) — niesymetryczna (nasada)
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
оберточка — pokrywki
одревесневшие черенки — sadzonki pędowe zdrewniałe
округленное [основание] [nasada]zaokrąglona
округло-яицевидный — okrągłojajowaty
округлый, круглый — okrągły
опушение — omszenie
основаеие — nasada
основание выемчатое — zatokowata (nasada)
основание копъевидное [nasada]oszczepowata
основание листа — nasada liścia
основание оттянутое — wyciągnięta (nasada)
основание почковидное — nerkowata (nasada)
основание серцевидное — sercowata (nasada)
основание стреловидное — strzałkowata (nasada)
основание ушковатое — uszkowata (nasada)
острая [верхушка] — ostry
отводки — odkłady
отвороченный — podwinięty
отогнутый — odgięty
очередное листорасположение — skrętoległe (ulistnienie)
очертание — obrys
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
папилла — papilla
папиллозные (n.pl. папиллы) [mech]brodawkowana
перистом — ozębnia
побег — pęd
ползучий — płożący się
поникающий — zwisły
прилистник — przylistki
прицветники — przysadka
продолговато-элиптическии — podługowatoeliptyczny
продолговато-яицевидный — podługowatojajowaty
продолговатыи — podługowaty
простый (неветвистый) волосок [włosek]prosty
прямой, прямостоящий — wzniesiony
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
с бородавками — brodawkowaty
с клювиком — dzióbkowaty
с сосóчками — z papillami
свисающий — zwieszony
серцевидный (лист) — sercowaty (liść)
слегка серцевидное (основание) — płytkosercowata (nasada)
сложный волосок [włosek]złożony
совершенно прямой, торчащий — prosto wzniesiony
соломина — źdźbło
ствол — pień
стебель — łodyga
стебель травянистый — łodyga zielna
стеблевые листья — listki łodygowe
стеблекорень — głowa korzeniowa
стрелка — głąbik
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
трубка венчика — rurka korony
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
узел — węzeł
узколанцетный — wąskolancetowaty
усеченное [основание] [nasada]ucięta
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
цветоножка — szypułka
цветоножка — szypułka kwiatu
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
чашечка — kielich
черенки — sadzonki pędowe
черешок — ogonek liściowy
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
шеика, гипофиза — apofiza
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
элиптическии — eliptyczny
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я
языковидныи — językowaty
яицевидный — jajowaty
А · Б · В · Г · Д · Ж · З · И · К · Л · М · Н · О · П · С · Т · У · Ц · Ч · Ш · Э · Я