Magnoliophyta

okrytonasienne okrytozalążkowe
Angiospermae
SpermatophytaSpermatophytanagonasienne (Gymnospermae)
skróty